Troldtekt production facility

Genomgripande aktiviteter och dokumenterade resultat är nyckelorden i Troldtekts CSR-arbete. Vi är anslutna till FN:s Global Compact och rapporterar varje år om vårt CSR-arbete inom fyra huvudområden.

Troldtekts CSR-arbete är en dynamisk process, som är förankrad hos högsta ledningen. Det är inte mängden CSR-mål som är avgörande för oss. Det handlar i stället om att löpande analysera vilka mål som är de väsentligaste för oss – och att arbeta ambitiöst för att nå dem.

En central del av Troldtekts arbete med CSR är Cradle to Cradle-principerna, som också utgör grunden för vår affärsstrategi.

Vi stödjer FN:s principer
Sedan 2010 har vi varit anslutna till FN:s Global Compact – världens största frivilliga initiativ för företags samhällsansvar. Det betyder att vi står bakom och arbetar utifrån FN:s tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och korruption. Det betyder också att vi är skyldiga att varje år rapportera om våra åtgärder och framsteg.

Troldtekt CSR-rapport 2018

CSR-rapport 2018

Troldtekt är anslutna till FN:s Global Compact – världens största frivilliga initiativ för företags samhällsansvar. Därför lämnar vi varje år en rapport till FN, där vi i detalj beskriver våra resultat inom miljö, arbetsförhållanden, samhälle och mänskliga rättigheter. Vår CSR-rapport utgår från metoden i Global Reporting Initiative (GRI G4). Här är ett urval av de resultat vi berättar om i CSR-rapporten för 2018:

 • Under 2018 har Troldtekt A/S och Aalborg Portland A/S försökt hitta lösningar för att använda spill från Troldtekt-plattor i cementtillverkningen. Försöket har nu blivit ett permanent system.
 • Vi har ökat andelen hållbart, FSC®-certifierat trä i produktionen (FSC®C115450).
 • År 2018 breddade vi CSR-arbetet till våra två nya hemmamarknader, Sverige och Tyskland. I båda länderna stöder vi NGO:er som bidrar till cirkulär ekonomi.
 • Vi utökade produktionsavdelningen genom att anställa en döv person.
 • År 2018 etablerade vi en ny produktionslinje för 180 miljoner kronor. Troldtekt har nu en högteknologisk, effektiv produktion som ger en stabil grund för att göra stora energi- och miljövinster under kommande år.   

Du kan läsa hela rapporten genom att klicka på bilden eller pilen.

CSR-policy

Troldtekt måste vara en attraktiv arbetsgivare och affärspartner. Därför har vi formaliserat vårt företagsansvar i en CSR-policy.

Troldtekt and CSR

FN:s Global Compact

2010 gick Troldtekt med i FN:s Global Compact, som är världens största frivilliginitiativ för företagsansvar.

Företag som deltar i FN:s Global Compact-initiativ förbinder sig att följa tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. Principerna måste komma till uttryck i medlemsorganisationen och dess aktiviteter, och varje år måste en rapport skickas till FN.

Ansvarsfull produktion och biologisk mångfald

Troldtekt stödjer FN:s globala mål. Vi har valt att fokusera på de två mål där vi kan göra störst skillnad. Under 2018 har det lett till en ny och energieffektiv produktionslinje och ett starkare fokus på FSC®-certifierat trä (FSC®C115450).

Troldtekt stödjer FN:s globala mål och har valt att fokusera på de två mål där företaget kan göra störst skillnad. Under 2018 har det lett till en ny och energieffektiv produktionslinje och ett starkare fokus på FSC®-certifierat trä
Troldtekt Code of Conduct

Uppförandekod

Troldtekt uppmanar leverantörerna att underteckna en uppförandekod. På så sätt förbinder vi oss att följa internationellt erkända standarder avseende:

 • tvångsarbete
 • barnarbete
 • diskriminering
 • föreningsfrihet
 • arbetsmiljö
 • anställningsvillkor
 • hälsa och säkerhet
 • företagets produkter
 • miljöskydd

Troldtekt värderingar

Att vara innovativ, trovärdig och socialt ansvarstagande är den värdekedja som knyter samman Troldtekt.

Medarbetarna har gemensamt definierat värderingarna och arbetar dagligen för att översätta dem till praktiken.

Troldtekt, værdigrundlag

Louis Hammerichs Fond

I 1936 stiftade dåvarande direktören och ägaren Louis Hammerich en fond som fortfarande är i drift för att ge medarbetare i nöd ekonomisk handräckning.

Troldtekt & Miljön

På Troldtekt arbetar vi målinriktat med att bidra positivt till miljön. Det internationella Cradle to Cradle-designkonceptet är utgångspunkten i vår affärsstrategi.

Därför har vi fullt fokus på hållbarhet redan från utvinningen av råvaran via produktionen till användning och återvinning av uttjänta akustikplattor.

Troldtekt & the Environment

Troldtekt & Arbetsförhållanden

På Troldtekt stödjer vi våra medarbetare och försöker tillgodose deras behov så att de ska ha de bästa förutsättningarna för att trivas på arbetsplatsen. Vi har en platt organisationskultur med möjlighet till en öppen dialog mellan medarbetare och ledning.

Troldtekt & the Work force

Troldtekt & Samhället

På Troldtekt deltar vi aktivt i samhället runt omkring oss och strävar efter en informell och ärlig dialog med våra närmaste intressenter. I Troldhede där produktionen av Troldtekt äger rum för vi en positiv dialog med grannar och lokalföreningar om projekt som gynnar lokalsamhället.

Troldtekt and Society

Troldtekt & Mänskliga rättigheter

På Troldtekt arbetar vi, bland annat genom vår anslutning till FN:s Global Compact, med att främja hållbarhet och CSR inom byggnation och för mänskliga rättigheter.

Troldtekt and Human Rights

Troldtekt & CSR-rapportering

Som en del av Troldtekts anslutning till FN:s Global Compact rapporterar vi varje år om våra aktiviteter inom de fyra huvudområdena miljö, arbetsförhållande, samhälle och mänskliga rättigheter.

På Troldtekt utgår vi från standarden Global Reporting Initiative (GRI G4) när vi rapporterar om vårt CSR-arbete.