Troldtekt and the Environment

Med Cradle to Cradle-priciperna som strategiskt styrredskap säkerställer Troldtekt kontinuitet och utveckling i vårt hållbarhetsarbete.

På Troldtekt arbetar vi målinriktat med att bidra positivt till miljön. Det internationella Cradle to Cradle-designkonceptet är utgångspunkten i vår affärsstrategi. Därför har vi fullt fokus på hållbarhet redan från utvinningen av råvaran via produktionen till användning och återvinning av uttjänta akustikplattor.

Plan med målsättningar
Vår Cradle to Cradle-certifiering fokuseras på en hållbar helhet i produkt- och produktionsdesign. Via Cradle to Cradle-planen blir Troldtekts miljöansvar uppenbart ända ned till den dagliga driften, men även i de långsiktiga strategiska besluten.

Dokumenterad miljöprofil
På Troldtekt är dokumentation och certifiering en central del av CSR-arbetet. På miljöområdet bland annat i form av

  • vår miljövarudeklaration, som även kallas EPD (Environmental Product Declaration)
  • certifieringar som dokumenterar att våra akustikplattor inte utsöndrar skadliga ämnen under användning
  • färdiga dokumentationspaket vad gäller certifierat byggande som vi erbjuder granskare och revisorer.

Skonsam produktion
Avfallet från produktionen av Troldtekts akustikplattor återanvänds för energi eller kompost. Vi samlar in och återanvänder spillvattnet och 100 procent av vår elförbrukning är baserad på vindkraft.  100% av energin till processvärme och uppvärmning av produktionsbyggnader kommer från koldioxidneutralt bränsle. 

Insamling av träull
På Troldtekt arbetar vi systematiskt med att säkerställa att träullsavfall från byggplatser går tillbaka till naturen i form av kompost. Åtgärderna är möjliga för att vi, tack vare vår Cradle to Cradle-certifiering, har 100 procent kontroll över produkternas innehållsförteckning.

Läs mer om Troldtekts produktlivscykel och take back-system.

Case 2018: Ansvarsfull produktion och biologisk mångfald

Troldtekt stödjer FN:s globala mål. Vi har valt att fokusera på de två mål där vi kan göra störst skillnad. Under 2018 har det lett till en ny och energieffektiv produktionslinje och ett starkare fokus på FSC®-certifierat trä (FSC®C115450).

Troldtekt stödjer FN:s globala mål och har valt att fokusera på de två mål där företaget kan göra störst skillnad. Under 2018 har det lett till en ny och energieffektiv produktionslinje och ett starkare fokus på FSC®-certifierat trä

Case 2018: Redo att ge svar för högre hållbarhetspoäng

Under 2018 deltog två av Troldtekts medarbetare i en DGNB-utbildning. Båda två är nu godkända DGNB-konsulter. Det innebär att vi står ännu bättre rustade för att ge arkitekter och byggherrar råd om DGNB-certifiering av hållbara byggnader.

Under 2018 deltog två av Troldtekts medarbetare i en DGNB-utbildning. Båda två är nu godkända DGNB-konsulter

Case 2018: Trycksaker med grönt avtryck

Tryckeribranschen har varit under hård press de senaste åren. Ett av de företag som har klarat sig heter KLS PurePrint, som producerar Troldtekts trycksaker. Ett starkt fokus på miljön var receptet för att lyckas.

Troldtekts CSR-aktiviteter inkluderar trycksaker med grönt avtryk

Case 2017: Troldtekt stöder målen för en värld i balans

FN-länderna har ställt upp 17 gemensamma mål som ska säkerställa ­hållbar balans inom klimat och ekonomi över hela världen. Troldtekt fokuserar främst på två mål, och hjälper till att inspirera andra företag.

Troldtekt, CSR 2017

Case 2017: Troldtekt satsar fullt ut på FSC®-certifiering

Troldtekt ökar andelen hållbart, FSC-certifierat trä och kan nu leverera produkter med certifikatet ”FSC 100%” (FSC®C115450). Samtidigt har Troldtekt fasat ut PEFC-certifieringen och kommer framöver att ha fullt fokus på FSC.

Troldtekt satser fuldt ud på FSC-certificering

Case 2017: Miljögodkännanden ger systematisk överblick

Som tillverkande företag ska Troldtekt dokumentera att vi uppfyller många olika krav för att säkerställa att miljön inte tar skada. Kraven gäller bland annat buller, luftföroreningar, avfallshantering och spillvatten.

Troldtekt CSR 2017

Case 2017: I framkant med avlopps­separering

I samband med utbyggnaden av fabriken i Troldhede har företaget valt att börja separera spillvatten och regnvatten. Det var något av ett detektivarbete att kartlägga det befintliga ledningssystemet, men i gengäld minskar belastningen på det lokala reningsverket och vattenmiljön.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2017: Kan barkhögar bli möbler?

När Tommy Mosgaard Jensen besökte Troldtekt och fick syn på stora högar av barkrester blev han inspirerad. I linje med Troldtekts Cradle to Cradle-­engagemang beslutade han sig för att undersöka om barken kunde ge nytt värde som material för möbelproduktion.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2016: Systematisk sortering gynnar miljön och ekonomin

Troldtekt fokuserar nu extra starkt på att se till att papper och plast inte hamnar i samma avfallsbehållare. Tack vare ett nytt sorteringssystem har det har blivit lättare för Troldtekt att säkerställa att avfallet hanteras korrekt, och att så mycket som möjligt återanvänds.

Troldtekt, CSR 2016 - affaldshåndtering

Case 2016: Målningshall ger mindre spill och mer arbetsglädje

En fullt automatiserad målningsanläggning har minskat Troldtekts färgsvinn med över 70 procent. Hallen och den nya tekniken blev ett lyft för arbetsmiljön.

Troldtekt, CSR 2016 - Malerhal

Case 2015: Cementbundet träullsavfall blir ny resurs

Troldtekts cementbundna träull är gjort av naturliga material och kan därför återföras till naturen i form av kompost. Ett nytt återvinningsprogram innebär att Troldtekts avfall har blivit en miljöresurs.

Troldtekt and the environment

Case 2015: Cement med tydliga miljömål

Cementproduktionen står för större delen av Troldtekts koldioxidavtryck. Därför är det avgörande att Aalborg Portland, som levererar all cement till Troldtekts akustikplattor, arbetar strategiskt för att minska sin miljöpåverkan.

Troldtekt and the environment

Case 2015: Ny torkugn med hälften så stor energiförbrukning

Med en ny, högeffektivt ugn kan Troldtekt torka sina akustikplattor mycket snabbare och med kraftigt minskad energiförbrukning. Det ger fördelar för både miljön och företagets ekonomiska resultat.

Troldtekt and the environment