C2C-logotyp

Cradle to Cradle

Troldtekts akustikplattor är Cradle to Cradle-certifierade i silverkategorin enligt version 3.1 av standarden Cradle to Cradle Certified™. Certifieringen omfattar hela produktportföljen av Troldtekt-akustikplattor i naturträ, naturgrått och i standardkulörerna vitt 101, grått 202, koksgrått 208 och svart 207. Silvercertifieringen omfattar även de brandsäkra Troldtekt A2-plattorna och Troldtekt agro-plattorna.

Plattorna godkändes för certifiering bland annat eftersom de inte innehåller några skadliga ämnen och därför kan återföras till naturen som ett näringsämne i det biologiska kretsloppet.

I augusti 2012 erhöll Troldtekt sin första Cradle to Cradle-certifiering på silvernivå för produkterna i naturserien, och sedan augusti 2013, då en ny certifieringskontroll gjordes, innefattar sortimentet av certifierade produkter även de målade plattorna.

Cradle to Cradle-konceptet baseras huvudsakligen på tre principer:

- Slöseri är lika med mat: allting är en resurs för någonting annat
- Användning av solenergi: produktionen baseras på förnybar energi
- Välkomna mångfald: mångfald är värdefullt

Cradle to Cradle-modellen är en vidareutveckling av Cradle to Grave-modellen, som innebär att produkterna kasseras efter användningsperioden. Syftet med Cradle to Cradle är att skapa ett kretslopp, där produkterna designas för att återvinnas i antingen en biologisk cykel – där materialen återförs till naturen – eller i en teknisk cykel – där materialen återanvänds för tillverkning av nya produkter.

Cradle to Cradle Certified™ är ett internationellt erkänt, tredjeparts verificeret produktcertifieringssystem för att i ett livslängdsperspektiv utvärdera produkter inom fem kategorier:

Materialhälsa – Produktens materialinnehåll genom hela försörjningskedjan bestäms ner till 100 ppm, och dess inverkan på människors hälsa och miljön utvärderas. Målet är att endast använda ämnen som kan ingå i hälsosamma livscykler som inte är skadliga för människor eller miljön.

Återanvändning av material – Produkten måste vara utformad, eller så måste det vara möjligt att utveckla produkten, så att den kan ingå i ett biologisk eller tekniskt kretslopp och inte ger upphov till avfall.

Förnybar energi och koldioxidhantering – Målet är att vara koldioxidneutral och använda 100 % förnybar energi för alla processer.

Vattenhantering – För certifiering på den högsta nivån måste allt processvatten vara så rent att det i princip är drickbart.

Social rättvisa – Man utvärderar om företaget följer etablerade standarder avseende social rättvisa.

Kontinuerliga förbättringar av produkter och processer är väsentligt i Cradle to Cradle. Det finns fem certifieringsnivåer i varje kategori: basic, brons, silver, guld och platina. För att bli certifierad på en viss nivå måste produkten eller processen uppfylla minimikriteriet för varje kategorinivå. Certifieringen måste förnyas vartannat år, och för att bli certifierad på nytt måste man kunna lägga fram dokumenterade bevis på att man har ansträngt sig för att nå en högre nivå sedan det senaste certifieringstillfället.

Cradle to Cradle Certified™ administreras av det oberoende icke-vinstdrivande organet Cradle to Cradle Products Innovation Institute, C2CPII. Tillverkare som vill certifiera sina produkter måste samarbeta med ett C2CPII-ackrediterat utvärderingsinstitut, exempelvis Vugge til Vugge Danmark (Cradle to Cradle Denmark) som utförde den senaste certifieringen av Troldtekts akustikplattor. Det slutliga godkännandet och utfärdandet av certifikaten utförs av C2CPII.

Mer information om Cradle to Cradle finns på http://www.c2ccertified.org/

Ladda ner C2C-certifikatet.

Ladda ner certifikat för materialhälsa.

Cradle to Cradle-certifieringen går ut på att utvärdera en produkt med avseende på människors hälsa och miljön, liksom produktens potential att ingå i ett framtida materialkretslopp.

Efter användningsperioden kan Troldtekts akustikplattor återföras till det biologiska kretsloppet.

Som en del av certifieringen har de material som används för att tillverka Troldtekts produkter genomgått en så kallad ABC-X-utvärdering. Produkten är utvärderad till 100 % (räknat i vikt) och alla beståndsdelar i materialet – ned till 100 ppm – har utvärderats och befunnits vara säkra för det biologiska kretsloppet, för människors hälsa och för miljön. Vissa ämnen i de målade produkterna kommer att fasas ut, för att ytterligare optimera produkterna och nå platinanivån.

Biologiskt kretslopp

Troldtekt, biologiskt kretslopp

Tekniskt kretslopp

Troldtekt, tekniskt kretslopp

I tabellen visas Troldtekts betyg vid Cradle to Cradle- certifieringen i början av 2019.

Material Health ligger kvar på C2C-silvernivå, och därför behåller Troldtekt en sammantagen C2C-
certifiering på silvernivå.

Material Reutilization, Renewable Energi och Social Fairness är alla på C2C-guldnivå. Water Stewardship ligger kvar på platinanivå.

Plan för utveckling av Cradle to Cradle-kvalitet hos Troldtekt

Troldtekts affärsstrategi baseras på Cradle to Cradle-visionen om att skapa produkter som är bra för människors hälsa och för miljön och som kan ingå i ett naturligt kretslopp utan resursslöseri. Troldtekt har därför inlett ett strategiskt samarbete med Vugge til Vugge Danmark ApS. Tillsammans har vi fastställt en utvecklingsplan som löper till 2022 och utgår från Cradle to Cradle-konceptets fem kvalitetskategorier. För varje kategori har vi ställt upp konkreta åtgärdsplaner som ska säkerställa att Troldtekt når de specifika milstolparna och målen. Utvecklingsplanen revideras varje år efter omcertificering så att den fortfarande beskriver ambitiösa mål för framtiden. Följande version visar status i början av 2019.

Troldtekt, Cradle to Cradle Roadmap

Hämta plan som pdf >>