Akustiklösningar för hållbart byggande

Hållbart byggande

Byggnader med dokumenterad hållbarhet ger ­fördelar avseende miljö, inneklimat, användarvänlighet, trivsel och driftekonomi.

Troldtekt akustikplattor bidrar till certifiering av hållbart byggande

Allt fler byggherrar och rådgivare väljer att hållbarhets­certifiera nya byggnader. Det kan göra fastigheten bättre för miljön – och mer attraktiv i ekonomiskt hänseende.

I Green Market Study från 2019 har Ramboll ­sammanställt ­enkätsvaren från nära 400 nordiska fastighets- och bygg­nads­experter. Hela 90 procent av dem betraktar ­hållbarhet som en förutsättning för ett framgångsrikt projekt. Undersökningen visar också att hållbara byggnader har i genomsnitt 6–10 procent högre fastighets- och uthyrningsvärde, och 5–10 procent lägre driftkostnader.

Det finns en rad system för frivillig hållbarhetscertifiering av byggnader. Miljöbyggnad, BREEAM, WELL och LEED är fyra exempel. Systemen ger byggherrar och rådgivare ett sätt att beräkna vilken effekt olika beslut och materialval har på den ­klara byggnadens hållbarhet.

Hur bidrar Troldtekt?

Troldtekts akustiklösningar ger hållbarhetsmässiga fördelar. Bland annat för att Troldtekt akustikplattor är Cradle-to-Cradle-certifierade och för att akustikplattorna är 100 % PEFC-certifierade (PEFC/09-31-030) och även kan erbjudas som FSC® 100 %-certifierade (FSC®C115450).

I samarbete med Ramboll har vi dokumenterat hur våra produkter bidrar positivt till de olika kriterierna i Miljöbyggnad, BREEAM-SE, WELL och LEED. Akustiklösningarnas exakta inverkan på certifieringsbedömningen beror dock alltid på den specifika byggnaden och vilka övriga material som används.

Ladda ner broschyr

Troldtekt® i hållbara byggnader

Så bidrar Troldtekt akustiklösningar till certifiering av hållbara byggnader.
Troldtekt, Sustainable building

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Systemet används för att certifiera nyproduktion, befintliga byggnader och om- och tillbyggnadsprojekt. Miljöbyggnad omfattas av tre områden; energi, inomhusmiljö och material.

Troldtekt, Sustainable building

BREEAM-SE

BREEAM är en brittisk hållbarhetscertifiering för byggnader. BREEAM står för ”Building Research Establishment Environmental Assessment Method” och systemet används i mer än 50 länder.

Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden och den svenska versionen, BREEAM-SE, är sedan 2013 den version av BREEAM som används på den svenska marknaden.

BREEAM-SE kan användas för nyproducerade byggnader samt vid ombyggnad. Det finns minimikrav på att uppnå poäng vad gäller projektledningen, byggnadens energianvändning, inomhusklimat såsom ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön.

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til WELL-certificering af bygninger

WELL

WELL är en amerikansk certifiering som etablerades 2014. Certifieringen är särskilt inriktad på människors hälsa och välbefinnande i den byggda miljön. WELL bedömer en byggnad utifrån en rad kriterier och används ofta ihop med mer tekniska certifieringar som DGNB, BREEAM och LEED.

WELL-certifieringen administreras av International WELL Building Institute™ (IWBI™) som har sitt säte i New York.

Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till WELL-certifiering av byggnader inom områden som materialhälsa, luftkvalitet och estetik.

Troldtekt, Sustainable building

LEED

LEED står för ”Leadership in Energy and Environmental Design” och är ett amerikanskt system för byggnadscertifiering. LEED administreras av U.S. Green Building Council och LEED-certifierade byggnader finns i över 135 länder.

Den version av LEED som oftast används för att certifiera kommersiella fastigheter bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena: Närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.
 

 

Akustikplader fra Troldtekt godkendt til svanemærket byggeri

Svanenmärket

Svanenmärket är det nordiska miljömärket som inrättades av Nordiska ministerrådet 1989. Danmark anslöt sig 1997 och märket förvaltas i Danmark av Miljömärkning Danmark. Svanenmärket ställer krav på byggnadens gröna profil i form av bland annat låg energiförbrukning och ett hälsosamt inomhusklimat.

Troldtekt akustikplattor ingår i databasen över material som är lämpliga för användning i den Svanenmärkta konstruktionen.

Troldtekt, Sustainable building

DGNB

DGNB står för ”Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen” som är ett tyskt system för certifiering av byggnader. Systemet lanserades 2008. I Danmark beslutade Green Building Council Denmark (DK-GBC) att följa DGNB:s riktlinjer och justera dem för att passa danska krav.

Läs mer om DGNB på www.troldtekt.dk.TEMA: De hållbara byggnads-certifieringarna

Dokumenterat hållbara byggnader ger fördelar för miljön, användare och byggherrar.

I detta onlinetema fokuserar Troldtekt AB på fördelarna med certifieringar för hållbart byggande. Här finns intervjuer med experter från Henning Larsen Architects och Ramboll, inspiration från hållbart byggande i norra Europa – och det senaste om Troldtekts bidrag till de ledande certifieringarna.

>> Läs flera artikler från temat här

In Online-Thema zeigt die Troldtekt Deutschland GmbH die Vorteile von Nachhaltigkeitszertifizierungen für Bauprojekte auf