Toleranser

Troldtekt är ett naturligt material vars inneboende egenskaper och beståndsdelar – träull och cement – kan ge upphov till mindre variationer i plattorna. Plattornas mått och vikt är dock inom angivna toleranser för 23 +/- 2°C och 50 +/- 5 % relativ luftfuktighet. Felaktig förvaring och acklimatisering kan ge upphov till att plattornas mått och vikt förändras. Därför är det viktigt att alla monterings-, förvarings- och acklimatiseringsanvisningar följs noggrant.

Före montering av Troldtekt®

Det är viktigt att Troldtekt-plattorna förvaras liggande, med lämpligt stöd, t.ex. på lastpallar eller träreglar.

Förvaring och acklimatisering av Troldtekt träullsplattor

Förvaring utomhus

Om Troldtekt-plattorna måste förvaras utomhus, ska de placeras under en presenning eller liknande. Observera att förvaring utomhus bör vara så kortvarig som möjligt och att plattorna inte får förvaras direkt på
marken.

Förvaring inomhus

Om Troldtekt-plattorna ska förvaras inomhus måste du ta bort eventuellt förpackningsmaterial eftersom det annars kan bildas kondens innan för det. Acklimatiseringen startar först när förpackningsmaterialet har avlägsnats. Troldtekt-plattorna måste skyddas mot fukt, direkt värme och damm.

Acklimatisering

Det är viktigt att Troldtekt-plattorna acklimatiseras innan du monterar dem. Acklimatisering innebär att plattorna anpassar sig till temperaturen och luftfuktigheten i den lokal där de ska monteras.

Vi rekommenderar att plattorna acklimatiseras i den aktuella miljön under 1–2 veckor före monteringen. Acklimatiseringen blir bäst om du lägger läkt (träreglar) mellan plattorna och ser till att det är bra ventilation i lokalen.

Troldtekt är ett helt igenom naturligt material som består av ca 50 % trä. Plattorna ”strävar efter” att uppnå samma temperatur och fuktighetsnivå som omgivningen, precis på samma sätt som trägolv gör. Därför bör du inte börja montera Troldtekt innan byggnaden är helt klar och värmen har slagits på.

Troldtekt-plattorna torkas innan de lämnar fabriken, men under transport och förvaring kan plattorna absorbera fukt igen.

Om du monterar Troldtekt-plattor som inte har acklimatiserats kan plattorna krympa så att det uppstår små mellanrum mellan fogarna. Om plattorna absorberar fukt efter monteringen händer inget annat än att de stöter emot varandra. Det finns ingen risk för att plattorna expanderar så mycket att de påverkar andra delar av byggnaden.

Förvaring och acklimatisering

  • Anvisningar för förvaring och acklimatisering innan Troldtekt®-plattorna monteras