Energi

Användningen av förnybar energi är en av grundprinciperna i Cradle to Cradle, och på Troldtekt har vi systematiskt arbetat för att öka andelen förnybar energi i vår produktion.

Andelen närmar sig stadigt 100 procent (97,8 procent 2021).

Elen kommer från vindkraft

All el vi använder för att tillverka våra akustikplattor utgörs av förnybar energi i form av vindkraft. Detta är resultatet av det klimatpartneravtal som Troldtekt ingick med Ørsted redan 2012. Avtalet innebär att vi sedan juli 2013 får all vår elektricitet från den havsbaserade vindkraftsparken utanför Anholt. Vi är en Ørsted Energy-klimatpartner eftersom vi vill ha stabil elförsörjning utan koldioxidutsläpp.

När vi som företag ingår ett klimatpartneravtal köper vi en garanti för att Ørsted använder sina vindkraftsparker för att producera lika mycket ström som vi förbrukar. Garantin uppfylls genom så kallade RECS-certifikat (Renewable Energy Certificate System). Med vårt partnersamarbete har vi bidragit till att stödja och bygga ut vindkraften till en bärande energikälla i Danmark.

Idag kan den största delen av Danmarks elbehov tillgodoses av vindkraft. Det här innebär också att Troldtekt kan köpa certifikat för en mindre andel av vår elförbrukning än tidigare, och ändå förverkliga målet om en elförbrukning som fullt ut baseras på vindkraft.

Biobränslen och eldrivna truckar

Även när det gäller värmeenergi och truckar som körs på vårt fabriksområde har vi arbetat beslutsamt för att minimera användningen av energi från fossila bränslen. Vår egen biovärmeugn levererar värme till produktionen, och vi har målmedvetet ersatt gas- och dieseldrivna truckar med eltruckar.

Lägre energiförbrukning per enhet

När det gäller energieffektivitet har vi också förbättrat oss avsevärt. 2019 stod vår nya produktionslinje klar. Den har gjort det möjligt för oss att satsa stort på ny teknik som har en positiv inverkan på både miljön och vår driftsekonomi. Samtidigt har vi de senaste åren investerat flera miljoner på att uppgradera den befintliga produktionslinjen.

Under 2020 såg vi verkligen resultatet av våra investeringar och under perioden 2017–2020 har den totala energiförbrukningen per enhet minskat med hela 28,6 procent.

Betydligt lägre koldioxidavtryck med FUTURECEM

När vi nu närmar oss 100 procent förnybar energi i vår egen produktionsprocess finns förbättringspotentialen främst i vår användning av cement som råvara.

Troldtekt har utvecklat en Cradle to Cradle-certifierad akustikplatta där cementen har bytts ut mot den nya, koldioxidreducerade cementtypen FUTURECEMTM. FUTURECEM är en patenterad cementtyp från Aalborg Portland som utnyttjar synergin mellan kalcinerad lera och kalkfiller. På så sätt kan en stor del av den brända klinkern i cementen ersättas, och resultatet är ett 30 procent lägre koldioxidavtryck från cementen.

Troldtekt akustikplattor baserade på FUTURECEM tar upp mer koldioxid än de avger under produktionen (fas A1–A3 i en miljövarudeklaration). De har alltså ett negativt koldioxidavtryck i dessa faser. Det beror på att träet i plattorna tar upp koldioxid när träden växer i de danska skogarna. Samtidigt sker produktionen på Troldtekts fabrik med 97,8 procent förnybar energi (97,7 i 2020). Tillsammans innebär detta att råvaror, råvarutransport och tillverkning ger ett koldioxidavtryck netto som är lägre än noll.

Mot ett ännu lägre avtryck

Förutom lanseringen av akustikplattor baserade på FUTURECEM för vi en ständig dialog med vår cementleverantör Aalborg Portland, som har åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp med 70 procent till år 2050. Delmålet är en 30-procentig minskning till år 2030, så att vi som samarbetspartner har möjlighet att följa framstegen.

Aalborg Portlands mål ska bland annat uppnås genom att satsa på energieffektivitet, utfasning av fossila bränslen, CO2-avskiljning, ökad användning av alternativa eller CO2-neutrala bränslen, lansering av miljövänligare cementprodukter och leverans av CO2-neutral fjärrvärme till över 75 000 hushåll.

På Troldtekt försöker vi också hitta bindemedel som kan vara möjliga alternativ till cement. Ett exempel är geopolymer som inte är baserat på kalksten utan på aluminiumsilikat, som bland annat finns i aska från biomassa. I ett samarbete med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut med stöd av Innovationsfonden, undersöker vi bland annat om det är möjligt att använda geopolymer som råvara i en Troldtekt akustikplatta och vad detta skulle kräva.