Troldtekt & CSR

CSR

CSR-rapport 2019

Troldtekt är anslutna till FN:s Global Compact – världens största frivilliga initiativ för företags samhällsansvar. Därför lämnar vi varje år en rapport till FN, där vi i detalj beskriver våra resultat inom miljö, arbetsförhållanden, samhälle och mänskliga rättigheter.

Vår CSR-rapport utgår från metoden i Global Reporting Initiative (GRI G4). 2019 uppvisade Troldtekt positiva resultat inom alla fyra globala mål som företaget fokuserar på:

 • Mål 3 (hälsa och välbefinnande): Nya kunskaper om hälsosamma byggnader
  Ramboll har tagit fram ny dokumentation för Troldtekts bidrag till WELL-certifierade och Svanenmärkta byggnader, med fokus på hälsa och välbefinnande. Det kompletterar dokumentationen för Troldtekts bidrag till certifieringarna DGNB, LEED och BREEAM. Troldtekt har också bidragit till det nyöppnade C2C LAB i Berlin, ett kunskapscentrum för Cradle to Cradle-certifierade byggmaterial.
 • Mål 12 (hållbar konsumtion och produktion): Mindre energi per enhet
  2019 invigde Troldtekt en ny produktionslinje. Helt automatiserade processer och den senaste tekniken på Troldtekts fabrik möjliggör en mer energieffektiv produktion. 2018 var förbrukningen 25,47 MJ (megajoule) per kvadratmeter tillverkad platta, jämfört med 21,95 MJ under 2019. Det motsvarar en minskning med 13,8 procent. Sett över två år har minskningen varit 20,9 procent.
 • Mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald): Fritt val mellan FSC och PEFC
  2019 kompletterade Troldtekt sin FSC®-certifiering (FSC®C115450) med en PEFC™-certifiering. Samtliga akustikplattor är nu certifierade enligt en av de två ledande standarderna för ansvarsfullt skogsbruk. Allt trä är PEFC-certifierat och en del är även FSC-certifierat. Kunderna kan därmed välja fritt mellan dessa standarder när de köper Troldtekt.
 • Mål 17 (genomförande och globalt partnerskap): Mot fler certifierade skogar
  I samarbete med FSC Danmark gjorde Troldtekt 2019 ett offentligt upprop om behovet av fler FSC-certifierade skogar i Danmark. Denna gemensamma satsning har bland annat resulterat i att de kommunala skogarna i Ringkøbing-Skjern nu har FSC-certifierats.

CSR-policy

Troldtekt måste vara en attraktiv arbetsgivare och affärspartner. Därför har vi formaliserat vårt företagsansvar i en CSR-policy.

Troldtekt and CSR
CSR

FN:s Global Compact

2010 gick Troldtekt med i FN:s Global Compact, som är världens största frivilliginitiativ för företagsansvar.

Företag som deltar i FN:s Global Compact-initiativ förbinder sig att följa tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. Principerna måste komma till uttryck i medlemsorganisationen och dess aktiviteter, och varje år måste en rapport skickas till FN.

Ansvarsfull produktion och biologisk mångfald

Troldtekt stödjer FN:s globala mål. Vi har valt att fokusera på de två mål där vi kan göra störst skillnad. Under 2018 har det lett till en ny och energieffektiv produktionslinje och ett starkare fokus på FSC®-certifierat trä (FSC®C115450).

Troldtekt stödjer FN:s globala mål och har valt att fokusera på de mål där företaget kan göra störst skillnad. Under 2018 har det lett till en ny och energieffektiv produktionslinje och ett starkare fokus på FSC®-certifierat trä
Troldtekt Code of Conduct

Uppförandekod

Troldtekt uppmanar leverantörerna att underteckna en uppförandekod. På så sätt förbinder vi oss att följa internationellt erkända standarder avseende:

 • tvångsarbete
 • barnarbete
 • diskriminering
 • föreningsfrihet
 • arbetsmiljö
 • anställningsvillkor
 • hälsa och säkerhet
 • företagets produkter
 • miljöskydd

Troldtekt värderingar

Att vara innovativ, trovärdig och socialt ansvarstagande är den värdekedja som knyter samman Troldtekt.

Medarbetarna har gemensamt definierat värderingarna och arbetar dagligen för att översätta dem till praktiken.

Troldtekt, værdigrundlag

Louis Hammerichs Fond

I 1936 stiftade dåvarande direktören och ägaren Louis Hammerich en fond som fortfarande är i drift för att ge medarbetare i nöd ekonomisk handräckning.

Troldtekt & Miljön

På Troldtekt arbetar vi målinriktat med att bidra positivt till miljön. Det internationella Cradle to Cradle-designkonceptet är utgångspunkten i vår affärsstrategi.

Därför har vi fullt fokus på hållbarhet redan från utvinningen av råvaran via produktionen till användning och återvinning av uttjänta akustikplattor.

Troldtekt & the Environment

Troldtekt & Arbetsförhållanden

På Troldtekt stödjer vi våra medarbetare och försöker tillgodose deras behov så att de ska ha de bästa förutsättningarna för att trivas på arbetsplatsen. Vi har en platt organisationskultur med möjlighet till en öppen dialog mellan medarbetare och ledning.

Troldtekt & the Work force

Troldtekt & Samhället

På Troldtekt deltar vi aktivt i samhället runt omkring oss och strävar efter en informell och ärlig dialog med våra närmaste intressenter. I Troldhede där produktionen av Troldtekt äger rum för vi en positiv dialog med grannar och lokalföreningar om projekt som gynnar lokalsamhället.

Troldtekt and Society

Troldtekt & Mänskliga rättigheter

På Troldtekt arbetar vi, bland annat genom vår anslutning till FN:s Global Compact, med att främja hållbarhet och CSR inom byggnation och för mänskliga rättigheter.

Troldtekt and Human Rights

Troldtekt & CSR-rapportering

Som en del av Troldtekts anslutning till FN:s Global Compact rapporterar vi varje år om våra aktiviteter inom de fyra huvudområdena miljö, arbetsförhållande, samhälle och mänskliga rättigheter.

På Troldtekt utgår vi från standarden Global Reporting Initiative (GRI G4) när vi rapporterar om vårt CSR-arbete.

CSR