Troldtekt stöder målen för en värld i balans

FN-länderna har ställt upp 17 gemensamma mål som ska säkerställa ­hållbar balans inom klimat och ekonomi över hela världen.

Troldtekt fokuserar främst på fyra mål, och hjälper till att inspirera andra företag.

FN_Globala_maal

Fokus på fyra mål och sju delmål

Vi ska avskaffa fattigdom, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla. Det är essensen av de 17 globala mål som FN-länderna ställde upp 2015. Ambitionen är att målen ska vara nådda 2030, och det kräver stora insatser från både företag och privatpersoner. 

Vart och ett av de 17 globala målen – eller Sustainable Development Goals, som är den officiella benämningen – har ett antal delmål. 169 stycken för att vara exakt. Till varje delmål hör ett antal indikatorer som ska visa i vilken grad målet har nåtts.

Troldtekt har tills vidare valt att fokusera på fyra av de 17 målen:

 • "God hälsa och välbefinnande"
 • "Hållbar konsumtion och produktion”
 • ”Ekosystem och biologisk mångfald”
 • "Genomförande och globalt partnerskab"

Nedan kan du se mer om de fyra mål och sju delmål (förkortade beskrivningar) som Troldtekt koncentrerar sig på i första hand.

Troldtekt A/S stödjer FN:s Världsmål nummer tre "God hälsa och välbefinnande"

Mål 3: "God hälsa och välbefinnande"

 • Överordnat mål: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
 • Delmål 3.9: Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt förorening av luft, vatten och mark.
Troldtekt A/S stödjer FN:s Världsmål nummer tolv "Hållbar konsumtion och produktion"

Mål 12: "Hållbar konsumtion och produktion"

 • Överordnat mål: Säkerställa hållbar förbrukning och produktion.
 • Delmål 12.6: Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att arbeta hållbart och integrera hållbarhetsdata i redovisningscykeln.
 • Delmål 12.7: Främja hållbara metoder för offentliga upphandlingar, och tillse att dessa överensstämmer med nationella policyer och regler.
 • Delmål 12.c: Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen, som främjar onödig förbrukning (förenklad text).
Troldtekt A/S stödjer FN:s Världsmål nummer femton "Ekosystem och biologisk mångfald"

Mål 15: "Ekosystem och biologisk mångfald"

 • Överordnat mål: Skydda, återställa och stödja hållbar användning av ekosystem på land, bekämpa ökenspridningen, hejda markförstöringen och hejda förlusten av biologisk mångfald.
 • Delmål 15.b: Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning.
Troldtekt A/S stödjer FN:s Världsmål nummer sjutton "Genomförande och globalt partnerskab"

Mål 17: "Genomförande och globalt partnerskab"

 • Överordnat mål: Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och öka medlen för att uppnå målen.
 • Delmål 17.16: Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser (förkortad text).
 • Delmål 17.17: Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället som bygger på erfarenheter och finansieringsstrategier från andra partnerskap.

Vd Peer Leth förklarar varför Troldtekt engagerar sig i FN:s globala mål.

Troldtekt, CSR 2017

FN:s globala mål med sina 17 färgglada rutor har blivit en gemensam referensram för företag och konsumenter. Men för många är det inte helt glasklart vilka konkreta åtgärder som krävs.

– När jag presenterar vårt CSR-arbete externt märker jag att många är osäkra på hur de ska ta sig an de globala målen. Det finns en utbredd uppfattning om att man ska arbeta med alla 17 mål och 169 delmål. För att det ska bli mer hanterbart har vi på Troldtekt valt att satsa på de områden där vi har störst inflytande, säger Peer Leth, vd på Troldtekt A/S.

– Vårt första steg var att fokusera på mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) och mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald) samt fyra delmål, som vi har arbetat kontinuerligt med under några år. Nu har vi utvärderat det här arbetet och bestämt oss för att lägga till ytterligare två mål och tre delmål.

Hälsosamma material och värdefulla partners

De två globala mål som vi har lagt till 2019 är mål 3 (hälsa och välbefinnande) och 17 (genomförande och globalt partnerskap).

– När det gäller hälsa och välbefinnande vill vi bidra till att göra byggnader mer hälsosamma. Vi har redan kartlagt innehållet i våra produkter, så vi vet att de är hälsosamma för människor. Våra plattor har lång livslängd, och det är viktigt att endast hälsosamma material cirkulerar i byggnader, säger Peer Leth, och fortsätter:

– Vi har fortfarande en del arbete framför oss. Vi för till exempel en kontinuerlig dialog med vår färgleverantör om färgernas ingredienser. En utmaning är, att om vi slutar använda röthämmande biocider finns det risk för bakterier i färgen, vilket gör att vi inte kan samla upp och återanvända spillfärg.

Enligt Peer Leth har 2019 gett många goda erfarenheter när det gäller att åstadkomma förändringar genom samarbete:

– Vi är stolta över att tillsammans med FSC Danmark ha bidragit till att sprida kunskap om ansvarsfullt skogsbruk. Därmed lyckades vi påverka Ringkøbing-Skjerns kommun att FSC-certifiera sina skogar, så att vi kan köpa in mer råvirke lokalt.

Alla känner till de globala målen

Peer Leth hymlar inte med att åtgärder som främjar de globala målen dessutom ger konkurrensfördelar för Troldtekt.

– FN:s globala mål är en referensram som alla känner till, både politiker och kunder. Det blir enklare att föra en dialog om vi kan presentera konkreta åtgärder. De globala målen har satt en agenda som innebär att företag som inte arbetar med målen riskerar att bli omkörda. Enligt Peer Leth är detta enbart positivt – eftersom näringslivets medverkan är helt avgörande för ett uppnå en hållbar utveckling.