Troldtekt stöder målen för en värld i balans

FN-länderna har ställt upp 17 gemensamma mål som ska säkerställa ­hållbar balans inom klimat och ekonomi över hela världen. Troldtekt fokuserar främst på två mål, och hjälper till att inspirera andra företag.

Troldtekt stödjer FN:s globala mål och har valt att fokusera på de mål där företaget kan göra störst skillnad. Under 2018 har det lett till en ny och energieffektiv produktionslinje och ett starkare fokus på FSC®-certifierat trä

Vi ska avskaffa fattigdom, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla. Det är essensen av de 17 globala mål som FN-länderna ställde upp 2015. Ambitionen är att målen ska vara nådda 2030, och det kräver stora insatser från både företag och privatpersoner. 

Vart och ett av de 17 globala målen – eller Sustainable Development Goals, som är den officiella benämningen – har ett antal delmål. 169 stycken för att vara exakt. Till varje delmål hör ett antal indikatorer som ska visa i vilken grad målet har nåtts.

Föreläsning i nätverk
Troldtekt har tills vidare valt att fokusera på två av de 17 målen: ”hållbar konsumtion och produktion” och ”ekosystem och biologisk mångfald”.  För varje mål har vi särskilt fokus på fyra delmål. Rutan nedan innehåller mer information om de två målen, och på nästa sida kan du läsa varför vi har valt just dem.

Fokus på två mål och fyra delmål

Nedan ser du vilka av FN:s globala mål och delmål (förkortade beskrivningar) som Troldtekt koncentrerar sig på i första hand.

Troldtekt, CSR 2017

Globalt mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion

  • Överordnat mål: Säkerställa hållbar förbrukning och produktion.
  • Delmål 12.6: Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att arbeta hållbart och integrera hållbarhetsdata i redovisningscykeln.
  • Delmål 12.7: Främja hållbara metoder för offentliga upphandlingar, och tillse att dessa överensstämmer med nationella policyer och regler.
  • Delmål 12.c: Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen, som främjar onödig förbrukning (förenklad text).

Globalt mål nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  • Överordnat mål: Skydda, återställa och stödja hållbar användning av ekosystem på land, bekämpa ökenspridningen, hejda markförstöringen och hejda förlusten av biologisk mångfald.
  • Delmål 15.b: Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning.

Vd Peer Leth förklarar varför Troldtekt engagerar sig i FN:s globala mål.

Troldtekt, CSR 2017

– Vi är anslutna till FN:s Global Compact-initiativ sedan 2010 och därför ställer vi så klart också upp på FN:s 17 nya globala mål. Vi märker att de globala målen har fått spridning i samhället och bland våra samarbetspartner. Det gäller inte minst offentliga byggherrar. 

– Vi erkänner alla de 17 målen, men som mellanstort tillverkningsföretag kan och ska vi inte förhålla oss till samtliga mål. Därför har vi valt att fokusera på de områden där vi kan bidra till förbättringar och samtidigt arbeta i linje med vår Cradle to Cradle-strategi. Vi kan inte bekämpa svält genom att tillverka akustikplattor, men vi kan bidra till hållbarare produktion.

– Mål nummer 12, om ansvarsfull förbrukning och produktion, är meningsfullt för oss eftersom vi redan arbetar för en hållbarare produktion. De senaste åren har vi investerat stora belopp på att optimera produktionen och göra den mer energieffektiv. En ny torkugn, en ny biobränslepanna och användning av enbart vindenergi i produktionen är tre exempel.

– Mål nummer 15 handlar om ekosystem och biologisk mångfald, och där bidrar vi genom att uteslutande använda förnybara råmaterial, däribland FSC-certifierat trä från ansvarsfullt skogsbruk.

– När vi arbetar utifrån de globala målen handlar det om mycket mer än vår egen ”ankdamm”. Vi åtar oss att visa vägen och påverka våra samarbetspartner i positiv riktning. Det gör vi bland annat via vår uppförandekod och genom att kommunicera och dokumentera vårt arbete öppet och ärligt.

– Jag hoppas och tror att fler företag framöver kommer att vilja vara med och påverka utvecklingen inom sina branscher. Vi gör det eftersom vi ser affärsfördelar i att arbeta med hållbarhet – det är vi helt öppna med. Det måste vara ekonomiskt lönsamt, annars blir det för svårt att hålla fokus i längden.

– Små och medelstora företag får inte bli avskräckta av de 17 målen och 169 delmålen. Det handlar om att komma igång och att acceptera att fokus på ett, två eller tre mål också är meningsfullt.

– Vi började med de mål som föll sig naturliga för oss, och under 2018 vill vi fördjupa arbetet och se hur vi kan förbättra oss inom andra områden. Vi vill också utvärdera om det globala målet nummer 17, ”genomförande och globalt partnerskap”, är relevant för oss. Troldtekt har en tradition av att inleda samarbeten inom bland annat miljö och avfallshantering.