Miljögodkännanden ger systematisk överblick

Som tillverkande företag ska Troldtekt dokumentera att vi uppfyller många olika krav för att säkerställa att miljön inte tar skada. Kraven gäller bland annat buller, luftföroreningar, avfallshantering och spillvatten.

Troldtekt CSR 2017

Hittills har miljöförhållandena rapporterats separat till de olika myndigheterna men det ändras nu, eftersom vår årsförbrukning av cement har ökat, som följd av utökad produktion. Det innebär att Troldtekt framöver måste ha ett miljögodkännande som tar hänsyn till vår samlade miljöpåverkan.

Miljögodkännandet innehåller en rad villkor som vi måste uppfylla. Villkoren rör exempelvis lagring av råvaror, bullergränser och kontrollrutiner. I gengäld behöver vi inte rapportera miljöförhållandena individuellt, vilket ger en mer systematisk överblick.

Gräs och körsbär ger ett myller av liv

En nyanlagd jordvall på Troldtekts mark blir hemvist för fåglar och insekter.

I takt med att vår produktion utökas kommer stora mängder överskottsjord att schaktas till deponi och förses med växtlighet, för att förhindra sand- och markflykt. Växtligheten planeras så att den ska ge bästa möjliga förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv under hela året. Främst smådjur och insekter kommer att slå sig ner i den nya omgivningen.

– Jordvallen besås med gräsarter som ger goda livsbetingelser för både sommarfåglar och bin. Växterna har olika blomningsperioder, och på vintern kommer fåglarna att ha tillgång till exempelvis körsbär och slånbär. Det kommer också att finnas gran och tall att bygga bon i, berättar trädgårdsarkitekt Uffe Bjerg från Lauge Bonde ApS, som utför planteringsprojektet.