EPD

EPD

Miljö - produktdeklaration

Miljövarudeklarationen (EPD) för Troldtekt har upprättats av Dansk Teknologisk Institut och tredjepartsverifierats av norska SINTEF Byggforsk/SINTEF Building and Infrastructure. Miljövarudeklarationen har också registrerats hos den norska EPD-stiftelsen (EPD Norge) och EPD Danmark.Den är upprättad i enlighet med den nya europeiska standarden CEN EPD EN 15804 och baseras på verkliga data från Troldtekts produktionsflöde. Miljövarudeklarationen gör Troldtekts miljöprofil tydlig och transparent.

Troldtekt EPD Danmark

Ladda ner Troldtekts EPD från EPD Danmark.

Troldtekt, EPD Norge-logotyp

Ladda ner Troldtekts EPD från EPD Norge.

Troldtekt IBU

IBU-registrerad

Troldtekts miljövarudeklaration är godkänd och registrerad i det tyska registret för tredjepartsverifierade EPD:er vid "Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)". Både EPD Norge och IBU är medlemmar i den Europeiska ECO-plattformen och har tecknat ett avtal om ömsesidigt erkännande av tredjepartsverifierade miljövarudeklarationer upprättade i enlighet med EN 15804. EPD Danmark är också medlem av ECO-plattformen och har tecknat ett liknande avtal.

Ladda ner IBU-version av Troldtekts miljövarudeklaration (EPD).

Varför en miljövarudeklaration?

Europeiska kommissionens nya byggproduktförordning (CPR) trädde i kraft 1 juli 2013. Byggproduktförordningen (CPR) ersätter byggproduktdirektivet (CPD), och med införandet av ”det sjunde kravet” i CPR kräver Europeiska kommissionen nu att tillverkare i branschen dokumenterar de hållbara aspekterna av sina produkter. Vi välkomnar denna utveckling på Troldtekt och har därför förberett en miljövarudeklaration som fokuserar på miljöpåverkan från våra akustikplattor från ”cradle to gate”, det vill säga från råvara tills den färdiga produkten lämnar fabriken. Miljövarudeklarationen har upprättats i enlighet med den nya europeiska standarden CEN EPD EN 15804.

Miljövarudeklarationer gör det lättare för konsulter och kunder att jämföra information om miljöpåverkan av specifika produkter – även över nationsgränserna inom EU. Europeiska kommissionens ”sjunde krav” för dokumentation av hållbarhet kommer nu att genomföras i de olika produktstandarderna enligt CEN i takt med översynen av dessa standarder som sker ungefär vart femte år. Tyvärr kan det därför ta flera år innan de nya kraven införs fullt ut. Under tiden kommer jämförelser att vara svåra eftersom många gamla miljövarudeklarationer har upprättats i enlighet med ISO 14025, som inte är specifik för byggprodukter och där det finns en hög grad av ”metodfrihet”.

Verkliga och generella data

En miljövarudeklaration måste i så hög utsträckning som möjligt baseras på verkliga data och specifika data om produkten. Men generell information som baseras på regionala, nationella eller globala genomsnitt hämtade från databaser och referensarbeten får också användas.

Troldtekts miljövarudeklaration baseras, så långt det är möjligt, på verkliga värden från produktionen enligt följande flödesdiagram:

Vad innehåller en miljövarudeklaration?

En miljövarudeklaration måste innehålla verifierbar, korrekt och ej vilseledande miljöinformation om en produkt och dess användning. Som nämnts ovan kan informationen baseras delvis på generiska data och inte faktiska data. En miljövarudeklaration är en deklaration och inte en kvalitetsmärkning. En miljövarudeklaration säger ingenting om huruvida en produkt har en liten eller stor miljöpåverkan, och en miljövarudeklaration är inte heller en garanti för att produkten är miljövänlig. Men den gör det lättare för konsulter och kunder att jämföra olika produkters effekt på miljön.

Enligt EN 15804 måste en miljövarudeklaration innehålla information om följande sju miljöpåverkningar:

1. Global uppvärmning (CO2-ekvivalenter)
Även känd som ”carbon footprint” och mäts i CO2-ekvivalenter.
Den globala uppvärmningen anses vara den största faktorn för klimatförändringar.

2. Uttunning av ozonskiktet (CFC-11-ekvivalenter)
Mäts i klorfluorkol-11-ekvivalenter men dikväveoxid och andra föreningar är också en del av värdet för CFC-11-ekvivalenter. Om ozonskiktet tunnas ut absorberas mindre av den skadliga strålningen från solen.

3. Försurning (SO2-ekvivalenter)
Mäts i svaveldioxid-ekvivalenter (SO2-ekvivalenter).
Försurning orsakas av utsläpp av svaveldioxid i atmosfären som till exempel ökar surheten i vatten.

4. Övergödning (PO4-ekvivalenter)
Mäts i fosfat-ekvivalenter (PO4 ekvivalenter).
Övergödning orsakar algtillväxt i sjöar etc. på grund av biprodukter som används inom jordbruk, industri och hushåll. Omfattande användning av gödningsmedel resulterar i syrebrist, främst på grund av nitrater och fosfater.

5. Fotokemisk ozonbildning (etanol/eten-ekvivalenter)
Mäts i etanol/eten-ekvivalenter.
Fotokemisk ozonbildning är ett resultat av användning av lösningsmedel och utsläpp från fordon och kraftverk. Ozon orsakar andningsobehag och luftvägssjukdomar hos människor. Ozon är också skadligt för skog och jordbruk.

6. Utarmning av abiotiska (oorganiska) resurser (Sb-ekvivalenter)
Mäts i kg Sb-ekvivalenter. Sb ett grundämne som kallas antimon eller stibium.
Icke-förnybara resurser som metaller, mineraler, sten, grus, jord etc.

7. Utarmning av abiotiska (oorganiska) fossila bränslen (MJ)
Enheten är MJ, specifikt/lägre värmevärde.