Miljövänlig återvinning av träullsplattor

Aatervinning

Återvinning av Troldtekt träullsplattor

Troldtekt träullsplattor kan komposteras och återföras till naturen som jordförbättringsmedel. Cementinnehållet i Troldtektplattorna har ett högt kalkinnehåll, som bidrar till att neutralisera de syror som uppstår under komposteringen. Träet i Troldtektplattorna ingår som organiskt material och bidrar till att säkerställa att komposten inte faller samman, och därmed ökas syresättningen i komposteringsprocessen. Det gör att kolet och näringsämnena återanvänds i det biologiska kretsloppet.

Cradle to Cradle-certifieringen säkerställer att materialen i Troldtekt är väldefinierade och att de inte innehåller skadliga ämnen. Därför kan Troldtekts produktionsavfall utan problem återföras till naturens kretslopp.

Tidigare har vi hanterat vårt produktionsavfall som en avfallskategori. För att utnyttja resurserna i vårt produktionsavfall på högsta möjliga värdenivå delar vi nu upp det i en rad kategorier som används på olika sätt. Det ger oss möjlighet att testa och prova olika lösningar i både det biologiska och i det tekniska kretsloppet. Målet är att flera av de här lösningarna på sikt även ska kunna tillämpas på byggplats- och rivningsavfall, alltså även på uttjänta Troltdtektplattor (end of life).

I det biologiska kretsloppet arbetar vi med olika lösningar som ger vårt träbetongavfall ännu en funktion eller livscykel innan det slutar som jordförbättringsmedel.

Troldtekt-avfall från byggarbetsplatser i form av rent spill kan också återanvändas problemfritt i det biologiska kretsloppet. Här är utmaningen att hitta aktörer i branschen som ser möjligheten i att bygga upp en sund affärsmodell på den här grunden.

Troldtekt har mycket lång livslängd, ca 50‒70 år, och uttjänta träullsplattor kan idag inte återföras på ett säkert sätt till naturens kretslopp. Det beror på att det bara är möjligt att spåra om plattorna exempelvis har ytbehandlats under användningen genom en omfattande miljöscreening. 

2018 sjösatte vi tillsammans med Aalborg Portland ett pilotprojekt, där partiklar från fasningshallen i vår produktion används i det tekniska kretsloppet vid produktion av ny cement. Träinnehållet i Troldtekt-partiklarna bidrar till förbränningsprocessen (energi), medan cementinnehållet blir till en råvara i ny cement. Partiklarna transporteras till Aalborg Portland med de cementbilar, som annars skulle köra tillbaka tomma efter att ha levererat cement i Troldhede.

Cementproduktion är en termisk process, som oskadliggör eventuell ytbehandling av uttjänta plattor och lösningen kommer därför på sikt att vara lämpad för Troldtekts rivningsavfall.

Vi arbetar för att hitta liknande affärspartners på utvalda europeiska marknader.

Troldtekt återvinner inte använda plattor men plattorna är mycket robusta och monteras ofta med skruvar så demonteringen är enkel och det finns stor potential för att återvinna plattorna.

I samband med projektleveranser erbjuder Troldtekt serviceavtal. Med serviceavtalet förbinder sig Troldtekt att ta emot de levererade plattorna i retur vid köp av nya Troldtektplattor.

Hittills erbjuds serviceavtalen endast på den danska marknaden. 

Det finns stora miljömässiga vinster med att maximera plattornas livslängd. Samma sak gäller bortskaffning i det biologiska eller tekniska kretsloppet istället för förbränning.

Förbränning är dock en möjlighet i de fall då deponi är det enda alternativet. Deponi kommer därför alltid att vara den miljömässigt sämsta lösningen för bortskaffning efter att plattorna är uttjänta.

Återvinningsanvisningar