Ny broschyr: Få överblick över certifieringarna

29:e jun. 2020

Allt fler byggherrar och konsulter väljer att hållbarhetscertifiera nya byggnader. Det kan göra fastigheten bättre för miljön – och mer attraktiv i ekonomiskt hänseende.

Skaffa dig en överblick över kriterierna i de ledande systemen, där materialhälsa och inomhusklimat spelar en viktig roll. Se också hur Troldtekt bidrar till varje certifiering.

Miljoebroschyr

I Green Market Study från 2019 har Ramboll sammanställt enkätsvaren från nära 400 nordiska fastighets- och byggnadsexperter. Hela 90 procent av dem ser hållbarhet som en förutsättning för ett framgångsrikt projekt. Undersökningen visar också att hållbara byggnader i genomsnitt har 6–10 procent högre fastighets- och uthyrningsvärde, och 5–10 procent lägre driftskostnader.

Det finns en rad system för frivillig hållbarhetscertifiering av byggnader. Miljöbyggnad, BREEAM, WELL och LEED är fyra exempel. Systemen ger byggherrar och konsulter ett sätt att beräkna vilken effekt olika beslut och materialval har på den färdiga byggnadens hållbarhet.

Gemensamt för systemen är att materialhälsa och inomhusklimat spelar en viktig roll. I en ny onlinebroschyr kan du få en överblick över de ledande certifieringarna och läsa vilka kriterier Troldtekt bidrar positivt till. Det är Ramboll som har kartlagt och dokumenterat Troldtekts bidrag i dokumentationspaket till de revisorer som arbetar med certifieringar i specifika byggprojekt.

Troldtekt, Sustainable building

Inomhusklimatet väger tungt i Miljöbyggnad

Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council, Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, som även genomför certifieringarna. Systemet fokuserar på 15 kriterier som är indelade i tre huvudområden: energi, inomhusklimat och material.

Särskilt inomhusklimatet väger tungt med mer än hälften av kriterierna, och Troldtekt bidrar positivt till inomhusklimatkriteriet ”Ljud”. Bland de övriga sju parametrarna för inomhusklimat finns faktorer som radon, ventilation, dagsljus och termiskt inomhusklimat.

Inom material betonar Miljöbyggnad tre kriterier, varav Troldtekt bidrar positivt till två: ”Loggbok med byggvaror” och ”Utfasning av farliga ämnen”.

– Som ett certifieringssystem är Miljöbyggnad ett kraftfullt verktyg för att stödja miljöaspekterna i de byggnader vi arbetar med. I detta arbete är det av stor vikt att ha enkel tillgång till nödvändigt dokumentationsmaterial med data som vi kan lita på, vilket innebär att vi enkelt kan dokumentera miljöhållbarhetsaspekterna i Troldtekts produkter, säger Morgan Persson, granskare hos Miljöbyggnad och BREEAM-SE Accredited Professional hos Ramboll Sverige.

Troldtekt, Sustainable building

Behov av bred dokumentation

BREEAM-SE använder sig av betydligt fler kriterier, som är fördelade över tio fokusområden. ”Hälsa och välmående” och ”Material” är två av områdena och inom båda bidrar Troldtekt positivt till flera kriterier, däribland luftkvalitet, ljudmiljö och materialens livscykelpåverkan.

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til WELL-certificering af bygninger

WELL, som ofta används tillsammans med en av de andra certifieringarna, har ett särskilt fokus på hälsa och välbefinnande och använder sig av cirka 100 kriterier fördelade på sju fokusområden. Troldtekt bidrar bland annat till nio kriterier inom luftkvalitet.

– WELL är ett verktyg för att främja hälsa och välbefinnande i byggnader globalt. De enskilda produkterna i byggnaden har stor inverkan på hälso- och välbefinnandeaspekterna och därför behövs dokumentation på ett brett spektrum av aspekter mer än någonsin. Troldtekt är ett mycket bra exempel på en ansvarig producent som äger sitt ansvar på ett mycket genomgripande sätt, säger Anna Bergman, WELL Accredited Professional och Expert Project Manager hos Ramboll Sverige.

EPD banar väg för poäng

Även inom certifieringen LEED spelar Troldtekt en positiv roll. Akustiklösningarna bidrar till 12 kriterier som alla ligger inom de två fokusområdena ”Materials and Resources” och ”Indoor Environmental Quality”. LEED arbetar dessutom med tre ytterligare fokusområden.

– Med LEED har materialkraven skärpts genom åren och det kan vara svårt att hitta produkter som matchar alla krav. Det är därför väldigt viktigt att materialproducenter ser till att dokumentera sina produkter i förhållande till alla krav. Till exempel uppfyller Troldtekt LEEDs emissionskrav avseende flyktiga organiska ämnen samt har miljödeklaration (EPD) och intyg om att träet kommer från hållbart skogsbruk. Det är därför möjligt att få poäng i flera av materialkategorierna när man använder Troldtekt, säger David Lindgren, LEED Accredited Professional och hållbarhetsspecialist hos Ramboll Sverige.

Få inspiration – och ladda ner broschyren

Förutom att beskriva och visualisera de olika certifieringarna – och Troldtekts bidrag – ger den nya broschyren även inspiration från en rad certifierade byggnader i Sverige, Norge och Danmark.

Ladda ner broschyren här

TEMA: Hälsa och inomhusklimat i byggnader

Hållbart byggande är på frammarsch, men stora mängder skadliga ämnen i byggmaterial ingår fortfarande i nya och renoverade byggnader.

Här på temasidan ger experter sin syn på materialhälsa och inomhusklimat – och möjliga lösningar på utmaningarna.

Akustiktak från Troldtekt i skolbyggnad