Försäljnings- och leveransvillkor

1. Tillämplighet

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för samtliga orders och avtal om leverans av produkter från TROLDTEKT och kompletteras av den svenska köplägen, såvida inte annat anges i orderbekräftelsen från TROLDTEKT eller i dessa försäljnings- och leveransvillkor.

För avtal om leverans av produkter gäller TROLDTEKT orderbekräftelse, dessa försäljnings- och leveransvillkor och den svenska köplägen, i angiven prioriteringsordning.

Anbud, förslag och annat ritningsmaterial som levererats av TROLDTEKT utgör TROLDTEKT egendom. Materialet får inte mångfaldigas och får endast användas vid utförande i samband med leveranser från TROLDTEKT. Det åvilar kunden att inhämta myndigheternas godkännande avseende enskilda projekt.

2. Ingående av avtal

Anbud från TROLDTEKT är bindande i 30 dagar, om inget annat framgår i anbudet. TROLDTEKT utfärdar orderbekräftelse för alla orders. Kunden är förpliktad att noga kontrollera orderbekräftelsen. Om det föreligger fel i orderbekräftelsen, skall kunden omedelbart framföra invändning häremot. TROLDTEKT har således inget ansvar för eventuella fel i orderbekräftelsen, såsom produktangivelser, typ av produkt, mått, färg eller i övrigt. TROLDTEKT bär inget ansvar för att produkter kan användas som kunden förutsatt eller att produkter i övrigt har bestämda egenskaper, kvalitet eller användbarhet, med mindre det uttryckligen framgår av dessa försäljnings- och leveransvillkor eller att TROLDTEKT uttryckligen och skriftligen har gjort sådan utfästelse.

3. Leveransbestämmelser och leveranstid

Leverans sker till kundens normala affärsställe, men kunden bär risken för leveransen. Transportförsäkring tecknas endast på kundens begäran och på bekostnad av kunden. Leveranser till byggplatser sker vid tillgänglig fast väg på byggplatsen. Kunden skall ombesörja och ansvara för avlastning av produkterna från fordonet. Leveranstiden räknas från ordermottagandet, under förutsättning att den bekräftas och att alla nödvändiga upplysningar för en korrekt leverans föreligger. Vid ofullständiga uppgifter räknas leveranstiden från mottagandet av nödvändiga uppgifter för korrekt leverans. Leveranstiden framgår av TROLDTEKT orderbekräftelse. Leveranstiderna är ungefärliga och är inte bindande för TROLDTEKT, med mindre detta uttryckligen och skriftligen har avtalats. Leverans inom en vecka från den i orderbekräftelsen uttryckligen angivna leveranstiden är att anse som leverans i rätt tid. TROLDTEKT förbehåller sig rätten att företa delleveranser.

4. Pris, betalningsvillkor och ställande av säkerhet

Priset gäller för de i orderbekräftelsen angivna produkterna, och TROLDTEKT förbehåller sig rätten att fakturera kunden för varje leverans eller annan levererad prestation, som inte uttryckligen framgår av orderbekräftelsen. Det hänvisas härvid till TROLDTEKT vid var tid gällande prislista. Om inget annat skriftligen avtalats, förfaller köpesumman till betalning omedelbart vid leverans (kontant netto). Vid delleverans av en samlad order faktureras leveransen särskilt, varvid förfallodagen är den tidpunkt då delleveransen sker. Om kunden inte kan motta leveransen på avtalad leveranstidpunkt, förfaller leveransen till betalning, som om leveransen hade skett. Eventuella kostnader för lagerhållning faktureras till lägsta möjliga pris och sker på kundens risk. Kunden har inte rätt att innehålla någon del av köpesumman för eventuella garantiförpliktelser eller på grund av förseningar i leveransen som beror på förhållanden utanför TROLDTEKT kontroll. Vid försenad betalning beräknas dröjsmålsräntan från förfallodagen med 2 % per påbörjad månad. Räntan tillskrivs månadsvis. För varje påminnelse om försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift om 100 SEK. TROLDTEKT har, även om TROLDTEKT inte har gjort ett uttryckligt förbehåll härom, rätt att när som helst begära att kunden inom fem (5) arbetsdagar ställer en enligt TROLDTEKT uppfattning, betryggande säkerhet för kundens betalningsförpliktelse i sin helhet, och TROLDTEKT har rätt, till dess sådan säkerhet har ställts, att underlåta att producera ordern eller att hålla leveransen inne.

5. Ansvar för försening

För det fall den i orderbekräftelsen uttryckligen angivna leveranstiden överskrids med mer än tio (10) arbetsdagar, är kunden, om förseningen innebär en betydande olägenhet för kunden, berättigad till att skriftligen kräva leverans och att TROLDTEKT fastställer en ny frist för leverans. Fristen, som under inga omständigheter får vara kortare än fem (5) arbetsdagar, skall vara rimlig med hänsyn till den redan inträffade förseningen och orsaken härtill. Om TROLDTEKT därefter underlåter att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att leverans sker inom den fastställda fristen, är kunden berättigad till att häva avtalet såvitt avser den försenade leveransen eller kräva ersättning. TROLDTEKTs ansvar för försening är begränsat till fakturavärdet av den försenade leveransen eller delleveransen. Ovanstående begränsningar i TROLDTEKT ersättningsansvar för försening gäller inte om kundens förlust på grund av förseningen har uppstått till följd av TROLDTEKT uppsåtliga eller grovt oaktsamma agerande.

6. Ansvar för fel

TROLDTEKT ansvar för fel som uppkommer till följd av design-, konstruktions-, fabrikations- eller materialfel upphör två år efter att leverans har ägt rum. Härutöver hänvisas även till TROLDTEKT garanti som återfinns på www.troldtekt.se. Reklamation avseende fel som föreligger vid leverans, och som kunden märkt eller borde ha märkt vid leverans, skall ske omedelbart och skriftligen när kunden mottar leveransen och under inga omständigheter senare än åtta (8) dagar efter leverans samt innan bearbetning av produkterna påbörjas. Om så inte sker, mister kunden sin rätt att framställa krav om fel. Fel som uppkommer därefter skall reklameras inom skälig tid från det att kunden märkt eller borde ha märkt att felet. TROLDTEKT ansvarar inte för fel eller skada som orsakats (1) av kunden, (2) vid felaktig montering, (3) vid bristande eller otillräckligt underhåll (4) under transport, (5) vid felaktig förvaring eller hantering av produkterna, (6) vid kundens bearbetning eller montering av produkterna, eller (7) vid påverkan av väderförhållanden, solljus eller fukt. TROLDTEKT åtar sig inget ansvar för (1) kosmetiska förhållanden, såsom missfärgningar, färgändring och blekning, (2) oundvikliga och/eller förväntade förändringar av produktens prestationsförmåga, och (3) naturligt förekommande variationer i använt material, såsom knastar i trä. Vid berättigad reklamation inom reklamationsfristen är TROLDTEKT ansvar begränsat till vederlagsfri leverans av en ny motsvarande produkt. TROLDTEKT är dock berättigat till att istället åtgärda fel, om TROLDTEKT anser att åtgärdande kan ske på ett tillfredställande sätt. TROLDTEKT ansvarar inte för kostnader för nedmontering av den gamla produkten, bearbetning av ny produkt, montering av ny produkt eller liknande kostnader. TROLDTEKT utger i övrigt inte någon ersättning eller kompensation.

Kunden kan endast göra gällande rättigheter, som uttryckligen framgår av dessa försäljnings- och leveransvillkor och kan inte i övrigt göra andra rättigheter gällande mot TROLDTEKT med anledning av fel i TROLDTEKT produkter. Ovanstående begränsningar i TROLDTEKT ersättningsansvar för fel är inte tillämpliga om kundens förlust i sådant hänseende har uppstått till följd av TROLDTEKT uppsåtliga eller grovt oaktsamma agerande.

7. Produktansvar

Om det inträffar, till följd av en defekt i TROLDTEKT produkt, en personskada eller egendomsskada, är TROLDTEKT ansvarigt enligt svensk tvingande lag och den vid var tid gällande produktansvarslagen. Vid egendomsskada, är TROLDTEKT ersättningsansvar begränsat till ett belopp motsvarande fakturavärdet av TROLDTEKT felaktiga produkt.

8. Allmänna ansvarsbegränsningar

TROLDTEKT kan aldrig hållas ansvarigt för förlust på grund av driftsstopp, förlorad vinst eller annan indirekt skada. TROLDTEKT kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för förlust som uppkommer på grund av fel, dröjsmål eller andra skador, som beror på förhållanden som TROLDTEKT inte råder över, såsom krig, terrorism, skadegörelse, eldsvåda, blockader, importrestriktioner, exportrestriktioner, politiska oroligheter, strejk, lockout, brist på arbetskraft eller varuleveranser, ovanliga naturhändelser eller liknande.

Beräkningar och annan rådgivning som TROLDTEKT lämnat är endast vägledande och kan inte ersätta sedvanlig byggteknisk rådgivning. Vid montering av TROLDTEKT produkter skall kunden tillse att gällande bygg- och brandkrav upprätthålls. Underkonstruktioner skall dimensioneras och anpassas till den konkreta byggnaden, lokal praxis för god byggstandard och övriga byggleverantörers anvisningar. TROLDTEKT har inget ansvar för ritningen och det byggtekniska utförandet av montaget. För tekniska specifikationer avseende TROLDTEKT produkter, häribland egenskaper för den angivna rutan, vänligen kontakta TROLDTEKT. TROLDTEKT påtar sig inget ansvar för skador eller förluster, som direkt eller indirekt kan härledas från TROLDTEKT rådgivning.

9. Äganderättsförbehåll

Produkterna förblir TROLDTEKT egendom intill dess att köpesumman, inklusive räntan, är betald i dess helhet. TROLDTEKT är således, i händelse av kundens avtalsbrott, berättigat att häva köpet och att återta produkterna. För det fall kunden ställer in sina betalningar, försätts i konkurs, inleder förhandlingar om ackord eller betalningsanstånd eller förklaras vara insolvent, är TROLDTEKT likväl berättigat till att häva köpet och återta produkterna. Kunden förbinder sig att till dess produkterna är betalda i sin helhet, inte förfoga över produkt genom vidareförsäljning, bearbetning, sammanfogning eller konsumtion.

10. Lagval och domstol

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal skall avgöras i enlighet med svensk rätt och skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Detta utesluter dock inte att TROLDTEKT, med hänvisning till vad som anges under punkt 9 beträffande äganderättsförbehåll, kan väcka talan vid allmän domstol, i den domkrets där produkterna befinner sig.

11. Rådgivning och ansvar

Troldtekt åtar sig inget juridiskt ansvar gentemot byggherrar, rådgivare eller andra parter i ett byggprojekt – varken i samband med projektering, beräkning eller försäljning av Troldtekt akustiklösningar.

Vi rekommenderar därför att du konsulterar en rådgivare för att bedöma de konkreta lösningarna och konstruktionerna för en specifik byggnad. 

August 2020