Akustik ordlista

Absorption
Även kallad ekvivalent ljudabsorptionsyta; produkten av ytmaterialet multiplicerat med materialets ljudabsorptionskoefficient.

A-viktning
Ett elektroniskt filter inbyggt i en ljudnivåmätare som får den att vikta det uppmätta bullret på (nästan) samma sätt som våra öron. Vanligtvis påverkar inte bastoner mätningen lika mycket som diskanttoner.

Byggregler (BR 08)
De danska byggreglerna innehåller bland annat krav på de akustiska förhållandena i hem, skolor och daghem.

Danska riktlinjer för arbetsmiljö A.1.16
Riktlinjer från den danska myndigheten för arbetsmiljö (At-vejledning, A.1.16) från december 2008 avseende akustiska förhållandena på arbetsplatser.

Diffusion
Diffusion betyder spridning (av ljud) Fenomenet där ljud, på grund av formen på rummet eller hinder i rummet (t.ex. möbler), sprids på ett slumpmässigt sätt i rummet. Diffusion bidrar vanligtvis till god akustik i ett rum.

Eko
En enda hörbar ljudimpuls som reflekteras från en (stor) yta när en ljudimpuls skickas ut (t.ex. en handklappning) mot ytan.

Ekvivalent, kontinuerlig ljudtrycksnivå, Leq
Det genomsnittliga ljudtryck som över mätperioden (t.ex. en arbetsdag) resulterar i samma ljudenergi som den aktuella tidsvariationen av ljudtrycket.

Ekvivalent absorptionsyta
Se absorption

Fladdereko
Ett snabbt pulståg som reflekteras många gånger fram och tillbaka mellan två (stora) parallella väggar.  Fladdereko kan framställas genom att stå mellan två väggar och klappa en gång med händerna.

Frekvens
Antal svängningar per sekund. Mäts i Hertz (Hz). Används för att kvantifiera tonhöjd (bas, diskant etc.). Det mänskliga örat kan uppfatta från ca 20 Hz upp till 18 000-20 000 Hz.

Impulståg
Se fladdereko.

Ljudnivå
Mäts i dB (decibel). Det mänskliga örat kan uppfatta mycket svaga ljud som mäter ca. 0 dB. Det finns ingen övre gräns men det mänskliga örat kan förstöras av bara en kort exponering för ljudnivåer på 120-130 dB. Det mäts med en ljudtrycksmätare som är kalibrerad direkt i dB.

Membranabsorbator
En absorbator som består av en tunn panel med ett tomrum bakom, exempelvis en gipsskivevägg eller ett trägolv på reglar. Panelen oscillerar som ett membran och absorberar därför ljud, speciellt vid låga frekvenser (bas).

Ljudbarometer
Populär grafisk representation av sambandet mellan dB-värden och ett antal vardagliga situationer.

Toppvärde
Toppvärdet (d.v.s. det absolut maximala värdet) av ljudtrycket, till exempel från ett skott.

Porös absorbator
En typ av absorbator som består av ett poröst material som mineralull, tyg, textilier och mattor. Porösa absorbatorer är oftast absorbatorer av medel/höga toner men absorberar inte bastoner.

Resonansabsorbator
En absorbator bestående av en perforerad platta av gips eller metall med ett hålrum bakom. Resonansabsorbatorn absorberar medelhöga toner och är mindre effektivt vid låga och höga frekvenser.

Efterklangstid
Tiden (i sekunder) som det tar för ljudnivån att falla med 60 dB efter att ljudkällan (t.ex. en högtalare) har slutat producera ljudet.

Sabines ekvation
Sabines efterklangsekvation säger att efterklangstiden (i sekunder) för ett rum är lika med en proportionalitetsfaktor på 0,16 multiplicerat med rummets volym (i kubikmeter) dividerat med den totala absorptionen i rummet (i kvm Sabiner eller metriska Sabiner).

Ljudabsorptionskoefficient
För ett material uttrycker den förhållandet mellan den absorberade ljudenergin (den icke-reflekterade ljudenergin) och den infallande ljudenergin. Den ligger mellan 0 och 1, och en absorptionskoefficient på 0 indikerar att materialet inte absorberar, medan en absorptionskoefficient på 1 indikerar att materialet absorberar allt ljud.

Taluppfattbarhet
Förmågan hos rummets akustik eller ett PA-system att återge tal tydligt så att lyssnarna kan förstå vad som sägs.

Talöverföringsindex
Ett mått på taluppfattbarhet i ett rum eller från ett PA-system. Använder en speciell testsignal och mätanordning där Speech Transmission Index (STI) kan läsas av direkt för den aktuella situationen.