Cement säkerställer hållbarhet och styrka

Medan träet bidrar med andningsförmåga och flexibilitet, ger cementen styrka och hållbarhet till Troldtekts cementbundna träull.

Med cement som bindemedel försvagas eller åldras inte akustikplattorna på samma sätt som till exempel metall- eller träytor. Det gör att Troldtekt akustikplattor har en lång livslängd på minst 50–70 år och ofta kan ”leva vidare” när en byggnad renoveras eller omvandlas för nya ändamål. Det gör det möjligt att spara resurser och koldioxid vid produktion av nya byggmaterial.

Just styrkan och hållbarheten gör också en Troldtekt akustikplatta lämplig för särskilt krävande miljöer – till exempel simhallar med klorånga och hög luftfuktighet.

Det är också cementen som gör Troldtekt akustikplattor brandsäkra – utan användning av skadliga kemikalier.

Betydligt lägre koldioxidavtryck med FUTURECEM

Troldtekt har utvecklat en Cradle to Cradle-certifierad akustikplatta där cementen har bytts ut mot den nya den nya, koldioxidreducerade cementtypen FUTURECEMTM. FUTURECEM är en patenterad cementtyp från Aalborg Portland som utnyttjar synergin mellan kalcinerad lera och kalkfiller. På så sätt kan en stor del av den brända klinkern i cementen ersättas, och resultatet är att cementens koldioxidavtryck minskar med 30 procent.

Troldtekt akustikplattor baserade på FUTURECEM tar upp mer koldioxid än de avger under produktionen (fas A1–A3 i en EPD). De har alltså ett negativt koldioxidavtryck i dessa faser. Det beror på att träet i plattorna tar upp koldioxid när träden växer i de danska skogarna. Samtidigt sker produktionen på Troldtekts fabrik med 97,7 procent förnybar energi. Tillsammans innebär detta att råvaror, råvarutransport och tillverkning ger ett koldioxidavtryck netto som är lägre än noll.

Nedan visas hur stor koldioxidminskningen blir när den grå cementen i en Troldtekt akustikplatta byts ut mot FUTURECEM, när man mäter på faserna A1–A3 (produktion) i en miljövarudeklaration (EPD):

 

 

Troldtekt baserad på FUTURECEM

Troldtekt baserad på grå cement

Koldioxidavtryck per m2 omålad Troldtekt akustikplatta (EPD-faserna A1–A3)

-1,4 kg/m2

0,677 kg/m2

Koldioxidavtryck per m2 målad Troldtekt akustikplatta (EPD-faserna A1–A3)

-1,0 kg/m2

1,13 kg/m2

 

Koldioxidavtrycket för en hel Troldtekt akustikplattas livscykel beror på vad som händer med plattan efter avslutad livslängd (fas C4 i en EPD). Om den förbränns frigörs den lagrade koldioxiden från träet, men olika former av återvinning kan bidra till att säkerställa lägre utsläpp. 

Redan i dag ingår spill från Troldtekts produktion som råvara i ny cement – och ett pilotprojekt ska fastställa hur detta kan skalas upp till att även omfatta avfall med cementbunden träull från rivning av byggnader.

Ersättning av grå och vit cement

De olika varianterna av Troldtekt akustikplattor innehåller antingen grå eller vit cement. Troldtekt har som första steg lanserat akustikplattor där FUTURECEM ersätter den grå cementen. Även lösningarna i Troldtekts prisbelönta designserie finns baserade på FUTURECEM.

På sikt är ambitionen att FUTURECEM även ska ersätta vit cement. Här kommer utbytet innebära en ännu större koldioxidreduktion i faserna A1–A3 – från 1,73 kg/m2 i dag till -1,0 kg/m2 med FUTURECEM. I förhållande till den grå cementen blir koldioxidbesparingen alltså ännu större när den vita cementen ersätts.

De akustiska och brandtekniska egenskaperna för Troldtekt-plattor baserade på FUTURECEM är desamma som för Troldtekt akustikplattor med vanlig cement. Den naturliga styrkan är också densamma, medan designen har en lite varmare glöd.

Tar upp koldioxid under användning

Hos Troldtekt använder vi endast cement från Aalborg Portland som under miljövänliga förhållanden utvinner råvarorna ur dansk berggrund.

När vi producerar akustikplattorna börjar cementen i den cementbundna träullen under härdning att ta upp koldioxid över tid. Det cementlager som omger träullen i en Troldtekt akustikplatta är väldigt tunt och har därför en stor yta. Som en följd av detta kan hela mängden ​cement lättare karbonisera – alltså binda koldioxid – under plattans hela livslängd. En Troldtekt akustikplatta har en naturlig förmåga att ta upp och lagra koldioxid på en högre nivå än fast betong.

Mot ännu lägre koldioxidavtryck

Cementen står för nästan hela koldioxidavtrycket för en Troldtekt akustikplatta. Därför är vår ambition att ytterligare minska avtrycket från cementen, samtidigt som vi utforskar möjligheterna att använda andra bindemedel än cement.

Aalborg Portland samarbetar med den danska regeringen för att förverkliga extremt ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläppen. Konkret har företaget åtagit sig att minska utsläppen med 600 000 ton för att stödja Danmarks mål om att minska utsläppen avväxthusgaser med 70 procent före 2050. Delmålet är en minskning med 30 procent fram till 2030.

Utöver lanseringen av grönare cementprodukter som FUTURECEM™ arbetar Aalborg Portland även med andra åtgärder, bland annat energieffektivisering, utfasning av fossila bränslen, koldioxidfångst, ökad användning av alternativa eller koldioxidneutrala bränslen och leverans av koldioxidneutral fjärrvärme till över 75 000 hushåll.

Undersöker alternativa bindemedel

Vi undersöker även bindemedel som kan vara ett möjligt alternativ till cement. Ett exempel är geopolymer som inte är baserat på kalksten utan på aluminiumsilikat, som bland annat finns i aska från biomassa.

I ett samarbete med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut med stöd av Innovationsfonden, undersöker vi bland annat om det är möjligt att använda geopolymer som råvara i en Troldtekt akustikplatta och vad detta skulle kräva.