Integritets- och cookiepolicy

Vi behandlar personuppgifter och har därför utformat denna integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Troldtekt A/S är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vi samlar in om dig och vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lag.

Om du vill kontakta oss gällande vår behandling av personuppgifter kan du göra det på info@troldtekt.dk eller +45 87 47 81 00.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter är information som kan kopplas till dig på ett eller annat sätt. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en mängd sådan information. Det sker bland annat när du laddar ned innehåll, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder våra tjänster eller genomför köp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar följande typer av uppgifter: ett unikt id och tekniska uppgifter om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, platsinformation samt vilka sidor du klickar på (intressen). Om du lämnat ditt samtycke och själv registrerat uppgifterna behandlas dessutom följande: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsinformation. Det brukar ske i samband med att du skapar inloggningsuppgifter eller vid köp.

Säkerhet
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller av obehörig raderas, offentliggörs, förstörs eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller behandlas på annat sätt i strid med lagstiftningen.

Ändamål
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med största sannolikhet är relevanta för dig, registrera dina köp och betalningar samt för att kunna leverera de tjänster som du efterfrågat, t.ex. skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och innehåll.

Dataminimering
Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som behövs för att fullgöra de fastställda ändamålen. Dessutom kan det vara fastställt i lag vilken typ av uppgifter som måste samlas in och lagras för vår affärsverksamhet. Typen och omfattningen av de personuppgifter som vi behandlar kan också vara nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller annan rättslig förpliktelse. 

Uppdaterade uppgifter
Eftersom våra tjänster är beroende av att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig upplysa oss om relevanta ändringar i dina uppgifter. Du kan använda kontaktuppgifterna ovan för att meddela oss dina ändringar, så ser vi till att dina personuppgifter uppdateras. Om vi upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga uppdaterar vi dem och meddelar dig.

Lagringsperiod
Uppgifterna lagras under den period som detta är tillåtet enligt tillämplig lag, och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden varierar beroende på uppgifternas beskaffenhet och grunden till att de lagras. Därför är det inte möjligt att ange en generell tidsram när det gäller radering av uppgifter.

Samtycke
Ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev, produktinformation, produktmaterial, delta i tävlingar osv. är frivilligt, och du kan när som helst återkalla det genom att kontakta oss. Använd kontaktuppgifterna ovan om du vill ha mer information.

Vidarebefordran av uppgifter
Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilken marknadsföring du tar emot och ev. klickar på, din geografiska placering, kön och ålderssegment osv. lämnas ut till tredje parter om dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka parter det rör sig om i avsnittet om användning av cookies nedan. Uppgifterna används för riktad marknadsföring från oss själva och från tredje part.

Vi använder dessutom en rad tredje parter för lagring och behandling av uppgifter. Dessa behandlar endast uppgifterna för vår räkning och får inte använda dem för egna ändamål.

Vidarebefordran av personuppgifter, såsom namn och e-postadress osv. sker endast om du lämnat ditt samtycke till det.

Vi använder endast personuppgiftsbiträden i EU eller länder som kan erbjuda tillräckligt skydd för dina uppgifter.

Användning av cookies

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, varifrån de kommer och vad vi använder dem till. Du kan också få veta hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vem som tar emot uppgifter om dig, om vi vidarebefordrar uppgifter i Danmark och till utlandet.

Om du ber om det kan vi tala om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Möjligheterna kan dock vara begränsade av hänsyn till andra personers integritetsskydd, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Du kan använda dina rättigheter genom att vända dig till oss. Våra kontaktuppgifter hittar du högst upp.

Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig inte är korrekta har du rätt att få dem rättade. Du vänder dig till oss och meddelar vad som är fel och hur det ska rättas till.

Ibland är vi skyldiga att radera dina personuppgifter. Så kan vara fallet om du återkallar ditt samtycke. Om du anser att dina uppgifter inte längre krävs för det ändamål som vi samlade in dem kan du be om att få dem raderade. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga skyldigheter.

Du kan även klaga till danska dataskyddsmyndigheten.

När du vänder dig till oss med en begäran om att rätta eller radera dina personuppgifter undersöker vi om villkoren är uppfyllda och genomför i så fall ändringarna eller raderingen så snabbt som möjligt.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot att vi lämnar vidare dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan använda kontaktuppgifterna ovan för att göra en invändning. Om din invändning är berättigad ser vi till att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att använda dig av dataportabilitet om du vill att dina uppgifter ska flyttas till en annan personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in.

Denna webbplats ägs av Troldtekt A/S, CVR-nr 45810011, Sletvej 2A, DK 8310 Tranbjerg J, Danmark.