Troldtekt & CSR

Genomgripande aktiviteter och dokumenterade resultat är nyckelorden i Troldtekts CSR-arbete. Vi är anslutna till FN:s Global Compact och rapporterar varje år om vårt CSR-arbete inom fyra huvudområden

Troldtekts CSR-arbete är en dynamisk process, som är förankrad hos högsta ledningen. Det är inte mängden CSR-mål som är avgörande för oss. Det handlar i stället om att löpande analysera vilka mål som är de väsentligaste för oss – och att arbeta ambitiöst för att nå dem.

En central del av Troldtekts arbete med CSR är Cradle to Cradle-principerna, som också utgör grunden för vår affärsstrategi.

Vi stödjer FN:s principer
Sedan 2010 har vi varit anslutna till FN:s Global Compact – världens största frivilliga initiativ för företags samhällsansvar. Det betyder att vi står bakom och arbetar utifrån FN:s tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och korruption. Det betyder också att vi är skyldiga att varje år rapportera om våra åtgärder och framsteg.

Mer om ämnet

Troldtekt värderingar

Att vara innovativ, trovärdig och socialt ansvarsfull är de värderingar som håller samman Troldtekt Medarbetarna har gemensamt definierat värderingarna och arbetar dagligen för att översätta dem till praktiken.

Formaliserat samhällsansvar inbyggt i CSR-policyn

Troldtekt bidrar till en hållbar utveckling och en cirkulär ekonomi. Den ambitionen har vi formaliserat till en CSR-policy och genom att ansluta oss till FN:s Global Compact-initiativ. Vi arbetar strategiskt med CSR och redovisar årligen vårt CSR-arbete inom fyra huvudområden.

UN Global Compact

FN:s Global Compact är världens största frivilliginitiativ för företagsansvar. Initiativet har 8 700 medlemsföretag och organisationer i fler än 130 länder. Troldtekt gick med 2010.

Troldtekt uppförandekod

Med uppförandekoden vill vi hos Troldtekt se till att leverantörerna lever upp till våra nivåer beträffande miljö, etik och sociala villkor. Läs mer här.

Social ansvar sedan mer än 80 år

1936 stiftade dåvarande direktören och ägaren Louis Hammerich en fond som fortfarande är aktiv och fortsätter att ge otursdrabbade Troldtekt-medarbetare ekonomisk handräckning.

Troldtekt & miljön

Troldtekt säkerställer kontinuitet och utveckling i hållbarhetsarbetet genom Cradle to Cradle-principerna. Läs mer.

Troldtekt & arbetsförhållanden

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra arbetsmiljön ytterligare och göra Troldtekt till en ännu mer attraktiv arbetsplats. Läs mer.

Troldtekt och samhaellet

På Troldtekt är vi engagerade i samhället och för en löpande dialog med våra intressenter. På Troldtekt deltar vi aktivt i samhället runt omkring oss och strävar efter en informell och ärlig dialog med våra närmaste intressenter. I Troldhede där produktionen av Troldtekt äger rum för vi en positiv dialog med grannar och lokalföreningar om projekt som gynnar lokalsamhället.

Troldtekt & mänskliga rättigheter

På Troldtekt arbetar vi, bland annat genom vår anslutning till FN:s Global Compact, med att främja hållbarhet och CSR. Läs mer.

Troldtekt & CSR-rapportering

På Troldtekt utgår vi från standarden Global Reporting Initiative (GRI G4) när vi rapporterar om vårt CSR-arbete. Läs mer.