Brandsäkerhet

Brandegenskaperna hos innertak och väggbeklädnad har avgörande betydelse för hur en brand utvecklas. Vid utrymning av en brinnande byggnad är det viktigt att temperatur, rökkoncentration, värmeutstrålning och andra faktorer inte hindrar personer från att sätta sig i säkerhet. 

Troldtekt-plattorna består av naturmaterialet trä och cement av danska råvaror. Trä är ett organiskt och antändligt material, men i Troldtekt-plattan omges minsta träfiber av brandsäker cement. Därför har Troldtekt-plattorna låg brännbarhet, med låg värmeavgivning och nästan ingen rökavgivning vid brand. Troldtekt A2, av specialcement, är ett icke-antändligt material.

 

Europeisk CE-märkning

Inom EU är det obligatoriskt att CE-märka produkter som omfattas av en europeisk harmoniserad standard eller ett europeiskt tekniskt godkännande.

Troldtekt är CE-märkt enligt den europeiska standarden för cementbunden träull, EN 13168 – Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade träullsprodukter (WW), samt den europeiska standarden för nedpendlade tak EN 13964.

Läs mer om CE-märkning och EU:s byggproduktförordning (CPR).

Enligt dessa standarder är alla Troldtekts produkter testade för brandpåverkan enligt EN 13501:

  • Brandklassning för Troldtekt-plattor är B-s1,d0.
  • Brandklassning för Troldtekt A2-plattor är A2-s1,d0. 

Brandklassning B-s1,d0 och A2-s1,d0

B respektive A2 betecknar den utsträckning i vilken materialet bidrar till brand, d.v.s. det brandtekniska beteendet. Klassificeringen går från A1 (obrännbart, inga organiska och/eller brännbara komponenter) till F. Ett F innebär dock att plattan inte har testats och inte får säljas och användas för takbeklädnad. Den ytterligare klassificering angående rökutveckling varierar från s1 som bäst, till S3 som sämst. Och slutligen, ytterligare klassificering i förhållande till brinnande droppar/partiklar går från d0 som bäst, och ner till d2 som sämst. Tillsammans utgör dessa klassificeringar gällande ”reaktion vid brandpåverkan”.

Internationella klassificeringar

Troldtekt-plattorna har brandtestats och klassificerats enligt ett antal nationella standarder, inklusive MK (Danmark), RISE (Sverige), Warringtonfire (Storbritannien) och KOMO (Nederländerna).

Typgodkännande är ett svenskt frivilligt system för märkning av byggmaterial, konstruktioner och anordningar. För att märkningen ska beviljas måste produkten uppfylla vissa krav enligt svenska byggnormer. Dessutom har en produkt som är certifierad och märkt enligt typgodkännande-systemet varit föremål för omfattande tester, kvalitetskontroller, tillverkningskontroller och beräkningar.

Ladda ner certifikat.

I Danmark visar MK-certifikatet att Troldtekts produkter är ”klasse A materiale” och ”klasse 1 beklædning” enligt DS 1065-2. Därmed är det dokumenterat att Troldtekt ger minst 10 minuters brandskydd av det underliggande materialet såväl som skydd mot brand i utrymmen, om så finns. ”Klasse 1 beklædning” är ett krav enligt den danska byggnormen.

Ladda ner certifikat.

Warrington-brandtester för Troldtekt visar överensstämmelse med kraven för en klass 0-yta, enligt definitionen i Approved Document B i British Building Regulations 2000.

Dessutom tilldelades Klass 1 om klassificering av ytans flamspridning (BS 476).

 

I Nederländerna marknadsförs Troldtekts produkter som Stertekt.

Vår distributör Isolco har ett KOMO-certifikat för Stertekt-produkter som anger att produkterna är lämpliga för användning i konstruktion enligt nederländska byggregler.