Integritetsmeddelande

Läs detta integritetsmeddelande noggrant eftersom det beskriver hur Troldtekt A/S använder dina personuppgifter.

På Troldtekt A/S har vi åtagit oss att behandla personuppgifter om våra kunder på ett sätt som uppfyller våra rättsliga skyldigheter samt att vara tydliga gentemot våra kunder om vad vi gör med deras personuppgifter. Vi delar din oro för skyddet av dina personuppgifter och har åtagit oss att skydda din integritet.

Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in från dig.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information som rör en identifierad eller identifierbar individ. Detta dokument omfattar information som vi samlar in om dig

Några av de viktigaste punkterna i Troldtekt A/S integritetsmeddelande är:

 • Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part
 • Vi gör det enkelt för dig att hantera din information och du kan när som helst ändra dina kommunikationspreferenser
 • Vi använder information för att hjälpa oss att tillhandahålla bra kundservice, vilket inkluderar att skräddarsy den information vi delar med dig för att säkerställa att den är relevant, användbar och kommer i rätt tid

1. Personuppgifter som vi samlar in

Vid dina affärer och din interaktion med Troldtekt A/S, behandlar vi personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vår tjänst och vårt åtagande gentemot dig som kund.

De typer av personuppgifter vi kan behandla inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Identifieringsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress, telefon/e-post, befattning, företagsnamn, företagstyp, din befattning
 • Projektinformation t.ex. projektnamn, projektadress, projekttyp, storlek
 • Information om webbplatsanvändning, inklusive dina när du besöker vår webbplats och din IP-adress
 • Marknadsföringspreferenser och kommunikation med dig i marknadsföringssyfte samt information som vi härleder när vi kombinerar information för att avgöra hur vi bäst kan interagera med dig (se vår integritetspolicy gällande e-postmarknadsföring)
 • Undersökningar som du varit med i
 • Andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss när du fyller i våra kontaktformulär online eller på annat sätt kontaktar oss

Det kan också finnas situationer där vi samlar in information som avslöjar ditt kön.

2. Källor till personuppgifter

Vanligtvis har du lämnat den information vi har om dig, men det kan finnas situationer där vi samlar in personuppgifter från andra källor. Följande typer av information kan vi samla in om dig och här kan du läsa om källan till informationen:

 • Din leveransadress och kontaktuppgifter som tillhandahålls av vår direkta kundbas
 • Andra företag inom koncernen kan vidarebefordra dina uppgifter till oss om du har kontaktat dem av misstag när det gäller produkter som vi tillverkar

3. Så här använder vi dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter på följande sätt:

 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter
 • För att undersöka och reagera på potentiella brott mot lagen eller våra webbplatspolicyer samt på potentiella brott mot våra eller relevanta tredje parters system och nätverk
 • För att identifiera dig och kommunicera med dig
 • För att föra interna register
 • För att utveckla produkter och tjänster och ibland kan vi kontakta dig med service- och produktundersökningar Vi kan komma att kontakta ditt företag och personer inom ditt företag för att vara med i en undersökning
 • För att uppfylla dina önskemål och svara på dina frågor eller klagomål
 • För marknadsundersökningar och för att utvärdera marknadsföringsstrategier och kampanjer
 • För att uppdatera din kontaktinformation i vårt system för hantering av kundrelationen om du redan är kund eller på annat sätt har kontakt med oss
 • För att leverera våra egna produkter och tjänster till dig
 • För att marknadsföra våra egna produkter och tjänster till dig genom nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang

4. Marknadsföring

Vi vill ge dig information om Troldtekt A/S produkter och tjänster samt annan information från Troldtekt A/S som vi tror kan vara intressant för dig. Vi kan skicka sådan information till dig via post, e-post och/eller ringa dig via telefon om du samtycker till att vi får göra detta eller om du inte har bett oss att inte göra det (se nedan).

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till externa organisationer (t.ex. till entreprenörer, handlare, distributörer och återförsäljare som är utanför Troldtekt A/S för egen direktmarknadsföring i samband med Troldtekt A/S produkter och tjänster) utan ditt uttryckliga samtycke.

Om du vid något tillfälle inte vill att dina uppgifter ska användas för direktmarknadsföring av företag inom Troldtekt A/S-koncernen, ber vi dig kontakta det aktuella företaget som du har fått marknadsföring från så att de kan avregistrera dig från deras marknadsföringslistor. Om du har fått e-postmarknadsföring från ett företag inom Troldtekt A/S-koncernen och inte längre vill få e-postmarknadsföring från företaget, kan du välja att inte få mer e-postmarknadsföring från företaget genom att följa en avregistreringslänk i e-postmeddelandet eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till telefon och post.

Notera att eftersom vi inte driver en global marknadsföringsdatabas som koncern, kan vi inte avregistrera dig från marknadsföring från alla företag inom Troldtekt A/S-koncernen centralt.

Mer information om vår insamling och användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte finns i vår integritetspolicy för e-postmarknadsföring.

5. Så här delar vi dina personuppgifter

Utöver den information som nämns ovan under avsnitt 4 (Marknadsföring) kan vi dela dina personuppgifter med tredje part enligt följande:

 • för att vi ska kunna behandla betalningar som är förfallna, där vi tillhandahåller bankkortsuppgifter till sådana leverantörer
 • för att ta emot tjänster från våra leverantörer, t.ex. våra IT-tjänsteleverantörer, och kan därför få tillgång till eller ta emot personuppgifter i samband med att vi erhåller tjänster
 • till auktoriserade kreditupplysningsföretag, inkassoföretag och jurister när vi utför kreditupplysningar för att rapportera om dina betalningar och/eller för att försöka kräva in skulder
 • till våra revisorer, jurister eller liknande rådgivare när vi ber dem att ge oss professionell rådgivning
 • till räddningstjänsten om vi behöver rapportera olyckor eller incidenter eller begära akut hjälp eller till andra tredje parter där det är nödvändigt för att skydda en persons akuta intressen (till exempel om de behöver brådskande medicinsk vård)
 • till statliga myndigheter, offentliga organ eller andra tredje parter där vi i god tro anser att lagen kräver det, för allmänhetens hälsa och säkerhet eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Troldtekt A/S, dess anställda eller andra
 • med andra tredje parter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, inklusive där det är nödvändigt för att följa lagar, förordningar eller avtal, eller för att svara på en domstolsorder, administrativ eller rättslig process, eller för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpande förfrågningar, inklusive, men inte begränsat till, en stämning eller efterlysning
 • vid behov för att fastställa, utöva eller försvara oss mot potentiella, hotade eller faktiska rättstvister
 • i samband med försäljning, överlåtelse eller annan överföring av hela eller delar av vår verksamhet och
 • för ömsesidiga affärsmöjligheter med andra parter.

6. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs ovan beror på vilka personuppgifter som berörs och i vilket specifikt sammanhang vi samlar in dem.

Vi samlar dock normalt endast in personuppgifter från dig om vi har ditt samtycke till det, om vi behöver personuppgifterna för att fullgöra ett avtal med dig eller om behandlingen är i vårt berättigade intresse och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

I vissa fall kan vi också ha en rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller kan på annat sätt behöva personuppgifterna för att skydda dina eller en annan persons viktiga intressen.

För det mesta behandlar vi dock kontaktuppgifter för våra berättigade affärsintressen i samband med att vi tillhandahåller tjänster för kunder eller tar emot tjänster från kunder eller från våra tjänsteleverantörer eller, när det gäller partners, för samarbetet eller partnerskapet. Om vi samlar in och använder dina personuppgifter på grundval av något annat än våra berättigade intressen, kommer vi att informera dig om detta vid den aktuella tidpunkten. Om vi till exempel ber dig att tillhandahålla personuppgifter för att uppfylla ett rättsligt krav eller för att fullgöra ett avtal med dig, kommer vi att göra detta tydligt vid denna tidpunkt och informera dig om huruvida tillhandahållandet av dina personuppgifter är obligatoriskt eller inte (samt om möjliga konsekvenser om du inte tillhandahåller dina personuppgifter).

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information om den rättsliga grunden för vår insamling och användning av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

7. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de syften för vilka personuppgifterna samlas in, med tanke på, men inte begränsat till, eventuella rättsliga skyldigheter och tillämpliga skatte- och redovisningskrav som gör att vi måste behålla uppgifter under vissa tidsperioder och avtalsenliga skyldigheter som att uppfylla garantiåtaganden.

Därefter raderar vi dina uppgifter på ett säkert sätt när de inte längre behövs, såvida radering inte är möjlig (t.ex. eftersom dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopierade arkiv), och i så fall lagrar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolerar dem från all ytterligare behandling tills radering är möjlig.

8. Internationella dataöverföringar

Troldtekt A/S lagrar och delar data med Kingspan Holdings, dotterbolag och relevanta tredje parter som följer våra datapolicyer.

Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas i andra länder än det land där du är bosatt. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land.

Vår kärninfrastruktur finns i USA och Kanada och våra tredjepartsleverantörer och partners är verksamma i USA, Kanada och Europa. Det innebär att när vi samlar in dina personuppgifter kan vi komma att behandla dem i något av dessa länder.

Vi har dock vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att kräva att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med denna integritetspolicy.

9. Säkerhet

Troldtekt A/S har åtagit sig att se till att dina personuppgifter är säkra. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa rutiner där det är relevant för att skydda och säkra den information vi samlar in.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att bli informerad om att vi har dina personuppgifter, rätt att få tillgång till de uppgifter vi har, rätt att korrigera eventuella fel i dessa uppgifter, rätt att radera (ibland kallat rätten att bli glömd), rätt att begränsa hur vi behandlar dina uppgifter, rätt till dataportabilitet och rätt att invända mot hur vi behandlar dina uppgifter. Du har också rätt att när som helst välja att inte ta emot marknadsföringskommunikation.

Dessa rättigheter kan utövas när som helst. De är inte absoluta och omfattas av vissa undantag och/eller kvalifikationer.

Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av någon behandling som vi har utfört före ditt återkallande och det påverkar inte heller behandlingen av dina personuppgifter som utförs på grundval av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Om du har några funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du också kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av denna integritetspolicy.

11. Uppdatering av detta integritetsmeddelande

Vi granskar regelbundet våra integritetsrutiner. Vi ber dig att regelbundet granska denna sida för uppdateringar av vår integritetspolicy.

12. Kontakta oss

För mer information om dessa rättigheter, om denna integritetspolicy i allmänhet eller för att lämna in ett klagomål, vänligen kontakta oss på cju@troldtekt.dk.

Innan vi bedömer din begäran kan vi begära ytterligare information för att identifiera dig. Om du inte tillhandahåller den begärda informationen och vi därför inte kan identifiera dig, kan vi vägra att behandla din begäran.