CE märkning och CPR

CE-märkning och CPR

Troldtekt är CE-märkt enligt den harmoniserade europeiska produktstandarden för cementbunden träull EN 13168, och enligt standarden för nedpendlade undertak EN 13964.

Om en byggprodukt omfattas av en harmoniserad standard måste den vara CE-märkt i enlighet med bilaga ZA i standarden. En CE-märkning innebär att den givna byggprodukten kan säljas lagligt och överensstämmer med den produktstandard som märkningen avser. Tillverkaren ska dokumentera att kraven i standarden är uppfyllda, genom:

- Typprovning (förstagångstester för att fastställa deklarerade egenskaper)
- Dokumenterad tillverkningskontroll inklusive kontinuerlig provtagning på färdiga produkter
  för testning
- Prestandadeklaration och CE-märkning

Bureau Veritas är Troldtekts certifieringsorgan och granskar fabriken i Troldhede en gång om året enligt EN 13964 och två gånger om året enligt EN 13168.

Från CPD till CPR – från direktiv till förordning

Den nya europeiska förordningen om byggprodukter (Construction Products Regulation, CPR) trädde i kraft 1 juli 2013, och ersatte det tidigare direktivet om byggprodukter (Construction Products Directive, CPD). Övergången från direktiv till förordning innebär att förordningen blir rättsligt bindande i alla EU-länder, medan direktivet var tvunget att implementeras via nationell lagstiftning, med följden att strategin för CE-märkning och marknadsföring av byggprodukter inom EU hittills inte har varit enhetlig. Förändringen innebär också att från och med 1 juli 2013 kommer CE-märkning att vara obligatorisk i länder som tidigare har valt att se CE-märkning enligt direktivet om byggprodukter som ett frivilligt initiativ. Alla medlemsländer ska inrätta CPR-kontaktpunkter (senast 1 juli 2013) som ger gratis rådgivning om nationella tekniska regler för byggprodukter.

Byggproduktförordningen grundar sig på sex produktkrav från byggproduktdirektivet och innehåller även ett sjunde krav angående hållbarhet. De sju byggproduktkraven är:

  1. Mekanisk hållfasthet och stabilitet, det vill säga att säkerställa att byggnaden inte kommer att kollapsa, deformeras eller skadas.

  2. Säkerhet i händelse av brand, d.v.s. upprätthålla bärförmågan under en viss tid av brand, begränsa uppkomst och spridning av brand och rök, samt anläggningar för evakuering, räddning och brandbekämpning.

  3. Hygien, hälsa och miljö, d.v.s. utsläpp av giftiga gaser, kemikalier eller strålning i inomhusluft, dricksvatten eller avloppsvatten, samt fukt i byggnaden.

  4. Säkerhet och tillgänglighet vid användning, t.ex. minimera olyckor eller skador under användning av byggnaden, fall och elstötar, samt hänsyn till tillgänglighet och användning för personer med funktionshinder.

  5. Skydd mot buller, det vill säga att förhindra buller i och utanför byggnaden som kan påverka hälsa, sömn, vila eller arbete.

  6. Energihushållning och värmeisolering, d.v.s. minska energiförbrukningen för uppvärmning, kylning, belysning och ventilation.

  7. Hållbarhet, d.v.s. byggnader ska utformas, byggas och rivas så att användningen av naturresurser är hållbar och i synnerhet säkerställa följande:

- återanvändning eller återvinning av byggnader, dess material
   och delar efter rivning
- byggnadens tålighet
- användning av miljövänliga råmaterial och sekundära material
  i byggnaden.

DoP - Prestandadeklaration

En av de viktigaste förändringarna i CPR jämfört med CPD är att en prestandadeklaration (DoP) måste formuleras istället för en försäkran om överensstämmelse. Prestandadeklarationen upprättats enligt samma dokumentation som låg till grund för försäkran om överensstämmelse enligt CPD.

CPR tillåter att prestandadeklarationer överlämnas elektroniskt. Troldtekts prestandadeklarationer för de olika produktgrupperna finns därför tillgängliga på webbplatsen och för nedladdning.

EPD - Miljövarudeklaration

Alla standarder måste uppdateras vart femte år. Det innebär att flera år kan gå innan det sjunde kravet införs i de specifika produktstandarderna. Hållbarhet förväntas dokumenteras med hjälp av miljövarudeklarationer (EPD) som färdigställs i enlighet med den nya europeiska standarden DS/EN 15804.

Även om dokumentation om hållbarhet endast kommer att krävas när produktstandarder har ändrats, har Troldtekt redan förberett en miljövarudeklaration enligt EN 15804 med hjälp av det Danska Teknologiska Institutet.

CE artikelnummer (prestandadeklarationer)