Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Byggnader står för nästan 40 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Både när det gäller tillverkning av byggprodukter och drift av byggnader finns det stora fördelar med miljövänliga metoder och en cirkulär ekonomi, där en stor del av materialen kan återvinnas.

Via vår Cradle to Cradle-strategi arbetar vi kontinuerligt för att förbättra oss inom områden som förnybar energi och återvinning. På så sätt bidrar vi till det globala målet för hållbar konsumtion och produktion.

l från vindkraft

All elektricitet i vår produktion kommer från förnybar energi via vårt klimatpartneravtal med Ørsted. Avtalet innebär att vi får all vår el i form av vindkraft från ett havsbaserat vindkraftverk utanför Anholt. Vi är en Ørsted-klimatpartner, eftersom vi vill ha stabil elförsörjning utan koldioxidutsläpp.

När vi som företag ingår ett klimatpartneravtal köper vi certifikat som garanterar att Ørsted använder sina vindkraftparker för att producera lika mycket ström som vi förbrukar.

Med vårt partnersamarbete har vi bidragit till att stödja och bygga ut vindkraften till en bärande energikälla i Danmark. Idag står vindkraft för största delen av Danmarks elförbrukning, och vi köper certifikat för den återstående andelen för att komma upp i 100 procent vindkraft.

Egen biomassapanna

Genom att investera i en egen biomassapanna och byta ut gas- och dieseldrivna truckar mot eldrivna har vi minimerat användningen av fossila bränslen och övergått till fler miljövänliga energikällor. År 2020 kom 97,7 procent av vår energiförbrukning i den egna fabriken från förnybara energikällor.

När det gäller energieffektivitet har vi också förbättrat oss avsevärt. Vi har satsat massivt på att uppgradera vår produktion med effektivare teknik, och under perioden 2017–2020 lyckades vi minska den totala energiförbrukningen per enhet med hela 28,6 procent.

Avfall skapar mervärde

Överallt på fabriken i Troldhede fokuserar vi på att minimera resursförbrukningen och återanvända så mycket som möjligt. Genom Cradle to Cradle-certifieringen har vi dokumenterade bevis för att produktionsavfall med Troldtekts cementbundna träullsplattor utan problem kan återföras till naturens kretslopp.

Cementen i Troldtekt-plattorna har ett högt kalkinnehåll som bidrar till att neutralisera de syror som uppstår under komposteringen. Träet i plattorna ingår som organiskt material och bidrar till att säkerställa att komposten inte faller samman. Därmed ökar syresättningen i processen, vilket gör att kol och näringsämnen återanvänds.

Restpartiklar används i cementproduktionen

Vi fokuserar dock främst på det tekniska kretsloppet, eftersom vi har möjlighet att återvinna både produktionsavfall och uttjänta Troldtekt-plattor från rivna byggnader.

Vi samarbetar med vår cementleverantör, Aalborg Portland, för att återföra restpartiklar från fasningshallen i vår produktion till det tekniska kretsloppet. 2020 skickades 3 347 ton restpartiklar tillbaka med Aalborg Portlands lastbilar som hade levererat cement till oss. I praktiken används träullsavfall som råvara i ny cement.

Samarbetet ska utökas

Målet är att samarbetet ska utökas till att även omfatta bygg- och rivningsavfall, som idag körs till kommunala återvinningsstationer. Den här kategorin är mer komplicerad, eftersom Troldtekts cementbundna träullsplattor har en lång livslängd, och uttjänta plattor kan mycket väl ha suttit i en byggnad i 50–70 år. Eftersom vi inte vet om de under den här tiden har ytbehandlats med skadliga kemikalier, kan vi inte återföra dem till det biologiska kretsloppet.

Cementproduktion är en termisk process som oskadliggör eventuell ytbehandling, och därför kan de uttjänta Troldtekt-plattorna användas som råvara hos Aalborg Portland. Det krävs dock att vi hittar rätt logistikpartner som kan hjälpa oss att samla in cementbunden träull från återvinningsstationer.

Under 2021 planerar vi att starta ett pilotprojekt med Ringkøbing-Skjerns kommun – och i nästa fas ytterligare sju danska kommuner. Projektet ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av systemet.

Lång livslängd är bra för miljön

Troldtekts akustikplattor är robusta och har en livslängd på minst 75 år efter att de har monterats i byggnader. De kräver inget underhåll och kan målas flera gånger utan att det påverkar deras akustiska egenskaper.

Därför kan man välja att behålla ett befintligt Troldtekt-tak vid renovering eller ombyggnation – eller återanvända plattorna i nya byggnader. Det finns stora miljömässiga vinster med att maximera plattornas livslängd.