Troldtekt, Gammel Rye Sognegård
Photo: Thomas Mølvig, arkitekt