Välj noga när du ska certifiera din byggnad

Alla ledande certifieringssystem för hållbart byggande tar hänsyn till inomhusklimatet. Det finns dock avgörande skillnader i hur stor vikt systemen lägger vid de olika kriterierna.

Byggnadens storlek och typ spelar också roll. Därför är det viktigt att fundera på vilka aspekter av inomhusklimatet du ska dokumentera när du väljer system.

Idag kan byggherrar och konsulter välja mellan flera erkända certifieringssystem, där alla dokumenterar byggnadens hållbara egenskaper inom ett antal områden. Inomhusklimatet är här en viktig del av ekvationen.

Men skillnaderna är stora i exakt hur varje system hanterar inomhusklimatet. Det amerikanska certifieringssystemet WELL fokuserar till exempel främst på social hållbarhet och lägger vikt vid hälsofrämjande kriterier som luft, ljus och ljud, men berör i stort sett inte miljömässig eller ekonomisk hållbarhet. De äldre systemen BREEAM och LEED lägger större vikt vid miljön, men berör ekonomin endast i begränsad utsträckning.

Flera system har regionala varianter som tar hänsyn till det lokala klimatet, byggnadstraditioner och lagstiftning. Dessutom är typen av byggnad också viktig, eftersom vissa kriterier till exempel omfattar certifiering av kontor och offentliga byggnader, men inte certifiering av bostäder.

Forskare: Stora skillnader mellan certifieringar

Skillnaderna mellan certifieringarna kan göra det svårt att välja rätt verktyg för att bedöma inomhusklimatet, påpekar Tine Steen Larsen och Lasse Rohde, som båda är forskare vid BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø vid Aalborgs universitet i Danmark. De är författare till en rapport som undersöker och jämför hur de fem internationellt erkända certifieringssystemen BREEAM, LEED, DGNB, WELL och LBC viktar inomhusklimatet när de certifierar bostäder.

– Som certifieringssystemen ser ut idag är det svårt för både byggbranschen och slutanvändarna att se vad de enskilda certifieringarna egentligen säger om byggnadens inomhusklimat och hur det påverkar användarna, miljön och samhället. Därför har vi försökt skapa en överblick över vilken vikt systemen lägger vid olika parametrar inom inomhusklimatet, säger Lasse Rohde.

Hur bedöms luft, ljus och akustik?

Forskarnas jämförelse tittar på inomhusklimatet i ett helhetsperspektiv med fokus på fyra huvudkategorier som var och en har ett antal underkategorier:

  • Termiskt inomhusklimat (bl.a. användningstemperatur, kylning och drag)
  • Akustik (bl.a. efterklangstid och ljudisolering)
  • Visuellt inomhusklimat (bl.a. dagsljus, elektriskt ljus och utsikt)
  • Luftkvaliteten inomhus (bl.a. ventilationskapacitet, luftfiltrering och avgasning från material)

Dessutom ingår även en bedömning av användarnas möjlighet att påverka inomhusklimatet, till exempel genom ventilation och temperaturreglering.

Av de kriterier som undersöktes ingår endast luftkvaliteten inomhus och användarkontroll i alla system. Framför allt i LEED och LBC läggs stor vikt vid luftkvaliteten, medan de olika kriterierna i BREEAM, DGNB och WELL har en jämnare fördelning. LEED for Homes sticker dock ut från de andra byggnadscertifieringarna under LEED, eftersom den bara tar hänsyn till luftkvaliteten. LEED-certifiering av andra byggnadstyper omfattar flera delar, men eftersom studien var riktad mot bostäder visas de inte i jämförelsen.

– Sammantaget täcker BREEAM, DGNB och WELL för bostäder alla de fyra huvudkriterierna på ett bra sätt, medan LEED och LBC inte ger en fullständig bild av inomhusklimatet. Det finns en viss variation vad gäller vilka av underkategorierna som ingår i de enskilda certifieringarna. DGNB ger den bredaste täckningen när det gäller att kombinera ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, medan WELL med fördel kan användas i kombination med andra certifieringssystem, säger Tine Steen Larsen.

Läs mer om hur certifieringssystemen bedömer inomhusklimatet i bostäder i rapporten från AAU.

Siffrorna nedan visar forskarnas jämförelse av hur stor vikt de olika byggnadscertifieringarna lägger vid inomhusklimatet.

Som bilden visar finns det stora skillnader mellan de olika certifieringssystemen när det gäller att mäta inomhusklimatet.

Alla system som ingår i jämförelsen är riktade mot bostäder.

FOTO:

Lasse Rohde,
Forskare vid BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø vid Aalborgs universitet i Danmark.

FOTO:

Tine Steen Larsen,
Forskare vid BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø vid Aalborgs universitet i Danmark.