Troldtekt bidrar till en värld i bättre balans

I mer än tio år har Troldtekt arbetat strategiskt med hållbarhet – både verksamhets- och produktmässigt. Det har resulterat i ett antal konkreta initiativ och certifieringar, som är din garanti för ett tak med fokus på dokumenterad hållbarhet.

Byggnader står för cirka 30 procent av Danmarks resurs- och energiförbrukning och cirka 30 procent av landets koldioxidutsläpp. För att lösa de klimatmässiga utmaningarna räcker det inte att minimera dessa siffror. Det krävs byggmaterial som bidrar positivt genom att skapa värde i nya kretslopp när de är uttjänta och samtidigt säkerställer byggnader som är hälsosamma att vistas i.

Råvarorna i Troldtekts akustikplattor är danskt trä från ansvarsfullt skogsbruk och cement som utvinns av dansk lera och kalksten. På Troldtekts egen fabrik kommer 98 procent av energin från förnybara energikällor. Rester från produktionen av Troldtekts cementbundna träull återanvänds bland annat som råvara i ny cement – och kan även återföras till naturens kretslopp som jordförbättringsmedel.

Produkter för en cirkulär ekonomi

Troldtekts affärsstrategi har sedan 2012 baserats på det internationellt erkända designkonceptet Cradle to Cradle. Visionen bakom Cradle to Cradle är en värld där tillverkare utformar sina produkter för en cirkulär ekonomi – det vill säga att material kan införlivas i nya kretslopp.

Hela serien av Troldtekts produkter med cementbunden träull, både i naturträ och målade i standardfärgerna vitt, svart och grått, är Cradle to Cradle-certifierade på guldnivå. I praktiken är denna certifiering ett bevis för att Troldtekt arbetar systematiskt med materialhälsa, återvinning, förnybar energi, hantering av vattenresurser och socialt ansvar.

För att uppnå certifieringen analyseras alla beståndsdelar i akustikplattorna ända ner till 100 miljondelar. Analysen har visat att plattorna inte innehåller ämnen som är skadliga för människor eller miljö. Därför kan Troldtekts akustikplattor säkert återföras till det biologiska kretsloppet – och ingå i det tekniska kretsloppet som råvara vid tillverkning av ny cement.

 Ny cementtyp med reducerat koldioxidavtryck

Troldtekt har utvecklat en Cradle to Cradle-certifierad akustikplatta där cementen har bytts ut mot den nya, koldioxidreducerade cementtypen FUTURECEMTM. FUTURECEM är en patenterad cementtyp från Aalborg Portland, som utnyttjar synergin mellan kalcinerad lera och kalkfiller. På så sätt kan en stor del av den brända klinkern i cementen ersättas, och resultatet är ett 30 procent lägre koldioxidavtryck från cementen.

Troldtekt akustikplattor baserade på FUTURECEM har ett koldioxidavtryck som – beroende på produktvariant – är 26 respektive 38 procent lägre än för Troldtekt baserat på grå och vit cement, sett till plattornas hela livscykel.

Trä från ansvarsfullt skogsbruk

Träet i Troldtekt akustikplattor är rödgran från lokala skogar. Danskt trä är en förnybar resurs, eftersom det planteras fler träd än vad som avverkas.

 

                    

 

I produktionen av Troldtekt akustikplattor ingår uteslutande certifierat trä (FSC®C115450 och PEFC/09-31-030). Som kund kan du själv välja om dina Troldtekt akustikplattor ska vara FSC- eller PEFC-certifierade. Båda är internationella system som ställer krav på biologisk mångfald, arbetsvillkor och bevarande av skogsområden.

Fokus på fyra globala mål

FN-länderna har satt upp 17 gemensamma mål som ska säkerställa hållbar balans inom klimat och ekonomi över hela världen. Troldtekt fokuserar på fyra mål där företaget kan göra störst skillnad:

  • Mål 3 – Hälsa och välbefinnande: Troldtekt akustikplattor bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat i byggnader. Plattorna är dokumenterat fria från skadliga ämnen och inomhusklimatmärkta i de bästa kategorierna enligt Dansk Indeklima Mærkning.

  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion: Troldtekt har gjort stora investeringar i energieffektiv och grön teknik på fabriken i Danmark. Elen som används i produktionen kommer från vindkraft och värmen till bland annat torkprocessen kommer från biobränsle.

  • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald: Allt trä i Troldtekts akustikplattor är certifierat trä från danska skogar, där det finns krav på bland annat biologisk mångfald och bevarande av skogsområden.

  • Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap: I Danmark, Tyskland och Sverige stödjer Troldtekt icke-statliga organisationer som arbetar för att utveckla den cirkulära ekonomin. Tillsammans med FSC Danmark har Troldtekt deltagit i initiativ för att säkerställa mer certifierad skog i Danmark.