Materialhälsa

Som del av Troldtekts Cradle to Cradle-certifiering analyseras våra produkter ingående. Innehållet i produkterna definieras ned till 100 miljondelar (ppm) och utvärderas beträffande inverkan på människor och miljö.

Analysen utförs i samarbete med Vugge til Vugge Danmark, som är ackrediterat under Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

I praktiken innebär vårt arbete med Cradle to Cradle att vi känner till innehållet i våra produkter ned till 100 miljondelar. Vi vet därför att plattorna inte innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljö. Sunda material är en förutsättning för att produkter ska kunna ingå i biologiska och tekniska kretslopp, och sunda kretslopp är själva förutsättningen för att en cirkulär ekonomi ska kunna förverkligas.

Bidrar till hälsosamt inomhusklimat

Råvarorna till produktionen av Troldtekts cementbundna träull är trä från danska skogar och cement av danska råvaror.

Troldtekts cementbundna träull bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat och är inomhusklimatmärkt i de bästa kategorierna enligt Dansk Indeklima Mærkning. Troldtekt har dessutom godkänts som allergivänlig produkt av Allergy UK i Storbritannien och uppnått kategori M1 hos ”Finnish Indoor Air Association” samt den högsta miljöcertifieringen av SundaHus i Sverige.

Vårt mål är att produkter som säljs under varumärket Troldtekt ska vara Material Health-certifierade. Certifikatet är ett intyg på att produkterna har utvärderats avseende materialhälsa i enlighet med Cradle to Cradles standard.

Platina efter byte till nya färgrecept

Våren 2022 avancerade Troldtekt två nivåer – från silver till platina – i kategorin Materialhälsa. Därmed blev Troldtekts produkter med cementbunden träull totalt sett certifierade på guldnivå. Detta är ett resultat av att vi har börjat använda nya färgrecept i vår produktion.

Konserveringsmedel – biocider – i färgen till akustikplattorna var tidigare ett hinder för att uppnå en guldcertifiering. Men nu har vi lyckats utveckla recept med nyare och mer hållbar konserveringsteknik.

Konserveringsmedel är nödvändiga för att undvika att vi kasserar stora mängder färg på grund av kort hållbarhet och kontinuerliga färgförändringar i vår produktion. Sedan vi på Troldtekt installerade en ny färganläggning 2016 har vi samlat in och återvunnit överspray från våra färgboxar, vilket har minskat vårt färgspill med 70 procent. Utan konserveringsmedel skulle vi inte längre kunna återvinna överspray, eftersom färgen då skulle ruttna. Därmed skulle uppskattningsvis 200 000 liter färg gå till spillo varje år.

Efter en lång dialog med våra färgleverantörer har vi nu lyckats utveckla nya recept där färgen fortfarande har en god hållbarhet, så att vi kan återvinna överspray. Detta har krävt produktutveckling och omfattande testning av recepten i vår produktion.

Dokumentation går först

Vi vill göra våra material ännu mer hälsosamma, och de nya färgrecepten är ett tydligt exempel på detta. Men i förhållande till Cradle to Cradle, FN:s Global Compact och FN:s globala mål för hållbar utveckling arbetar vi enligt en försiktighetsprincip. Det betyder att vi ibland måste kompromissa och göra svåra val.

Ett exempel är att vi, på grund av osäkerhet kring dokumentationen, har valt bort att ytbehandla våra akustikplattor med ämnet titandioxid, som kan avlägsna NOx-partiklar från omgivningsluften genom att främja fotokatalys. EU misstänker att titandioxid kan orsaka cancer vid inandning, och eftersom materialhälsa är väldigt viktigt för Troldtekt vill vi inte riskera att belägga plattorna med ett ytskikt som kan vara skadligt för människor eller miljön. Titandioxid finns också i till exempel väggfärger, men där är ämnet inaktivt och bundet i den torra färgen, så att det inte utgör någon hälsofara.

Ytterligare en utmaning utöver hälsoriskerna är att det krävs ljus för att åstadkomma fotokatalys och aktivering av titandioxiden. Dagsljus träffar inte takytor, vilket innebär att byggherren skulle behöva göra stora investeringar i belysning för att aktivera katalysen. Slutligen tyder mycket på att allmän ventilation har en betydligt bättre effekt på inomhusklimatet.