Certifieringar för ett hälsosamt inomhusklimat

För att synliggöra de fördelar som Troldtekt innebär för inomhusklimatet och för att göra det lättare för byggherrar och konsulter att välja hälsosamma byggmaterial, har vi certifierat våra produkter enligt en rad olika system.

Dansk certifiering för inomhusklimat

Troldtekt är certifierat i kategorierna för bästa inomhusklimat enligt Danish Indoor Climate Label (Dansk Indeklima Mærkning). För att kvalificera sig för den här certifieringen måste produktens emission avta inom 60 dagar från monteringen. Troldtekt-plattorna uppfyller kraven vid första mätningen, efter 10 dagar. Takprodukter provas dessutom avseende emission av fibrer och partiklar. Troldtekt-plattorna uppfyller kraven för den bästa kategorin (”låg partikelemission”), vilket innebär högst 0,75 mg per kvadratmeter.

Dansk Indeklima Mærkning (dansk inomhusklimatmärkning)

Inomhusklimatet är en kombination av luft, lukt, ljud, fukt, statisk elektricitet, form och färg. Dansk Indeklima Mærkning (DIM) är en frivillig certifiering för byggprodukters inverkan på inomhusklimatet. Märkningen är gemensam för Norge och Danmark och erkänd i hela världen. För att en byggvara ska kunna tilldelas märket ska den uppfylla vissa krav under användningsfasen samtidigt som dess inverkan på luftkvaliteten inomhus också bedöms. En faktor är kemikaliehalten i produkten, en annan är vilka ämnen som avges till omgivningsluften. En produkt som certifieras och märks enligt Dansk Indeklima Mærkning har genomgått omfattande provning och det har dokumenterats att dess kemiska emission till luften är minimal. Takprodukter provas dessutom för emission av fibrer och partiklar.

Provning för gasemission

Alla produkter klassas med ett tidsvärde angivet i dygn som är relevant för inomhusklimatet. Tidsvärdet baseras på den tid det tar för gasemissionen att ”avta”. Tidsvärdet fastställs genom kemisk analys och sensorisk (lukt) bedömning.

Troldtekt deklareras med tidsvärdet 10 dagar som är den bästa klassen.

Provning för partikelemission

Vid inomhusklimatmärkningen klassas takprodukter även för partikelemission från sedimenterbart damm bestående av partiklar och fibrer under den första tidens användning av produkten.

Emissionen av partiklar och fibrer från Troldtekt klassas som låg, vilket är den bästa klassen.

Allergy Friendly Product Award

Troldtekt har av Allergy UK tilldelats utmärkelsen ”Allergy Friendly Product Award”, som intygar att Troldtekt-plattorna inte innehåller allergener eller skadliga ämnen. Utmärkelsen Allergy Friendly Product Award tilldelas endast produkter som bidrar till förbättrad hälsa och högre välbefinnande för personer som lider av astma och allergier. En produkt som tilldelas utmärkelsen har först utvärderats av Allergy UK:s expertpanel.

M1 klassificering

Finnish Indoor Air Association och Building Information Foundation RTS har klassificerat Troldtekt-plattorna till kategori M1. Det här klassificeringssystemet för byggvaror främjar användningen av produkter med låg emission och består av tre emissionsklasser. Emissionsklass M1 anger den bästa kvaliteten medan emissionsklass M3 anger material med de högsta emissionsvärdena.

En produkt märks som klass M1 om den uppfyller särskilda krav och har provats på ett oberoende laboratorium. Förutom kemiska provningar genomgår produkterna även en sensorisk (lukt) bedömning.

Troldtekt akustikplattor tilldelades M1-certifikatet som garanterar att VOC och luktresultat överensstämmer med ett antal kriterier.

Testerna utfördes av det danska institutet för teknik där följande metoder användes för testning: ISO 16000-9, ISO 16000-3 och Eurofins 4430.

Skillnad mellan M1 och Indoor Climate Label

Den främsta skillnaden mellan M1-certifikat och Indoor Climate Label är att Indoor Climate Label mäter utsläppen av flyktiga organiska föreningar i ett sammanlagt värdet för VOC:erna, medan certifieringssystemet M1 mäter VOC-utsläpp som separata värden.

Cradle to Cradle

Materialets ”hälsa” är ett av de fem kriterierna i designkonceptet Cradle to Cradle. För att uppnå Cradle to Cradle-certifiering måste en produkts kemiska innehåll bedömas med hjälp av den så kallade ABC-X-metoden, varefter en avvecklingsplan ska upprättas för oönskade kemiska ingredienser, X-ämnena.

Troldtekts ”naturliga” produkter innehåller inga X-material. Det gäller hela produktprogrammet, inklusive Troldtekt agro och den brandsäkra plattan Troldtekt A2. Färgerna till våra standardkulörer innehåller minimala mängder X-listade ämnen, som vi nu fasar ut i samarbete med vår färgleverantör. Alla Troldtekts cementbundna träullsproduktserier är certifierade i silverkategorin, både i naturliga och standardfärger.

Der Blaue Engel

”Der Blaue Engel” är en frivillig och oberoende miljöcertifiering.

Certifieringen har särskilt fokus på hur produkter och tjänster påverkar miljön: klimatet, resurser, vatten, mark och luft. Även inverkan på människor är en viktig del av certifieringen.

Troldtekt klassificeras som ”emissionsarm” (försumbar emission).

Sundahus

Troldtekts akustikplattor är miljöutvärderade av svenska Sundahus Miljödata.

Sundahus Miljödata är en webbaserad databas, som dig fullt stöd i att göra medvetna materialval, dvs att undvika produkter med farliga ämnen samt att dokumentera produktvalen. Genom dokumentation på kemisk ämnesnivå skapar systemet förutsättningar för att ha kontroll på innehållet i en byggnad över tid. I SundaHus Miljödata kan du söka bland tusentals bedömda produkter. Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D.

Troldtekts akustikplattor är kategoriserat  till A, som innebär produkter med minimal inverkan på hälsa och miljö.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen tillhandahåller ett webbaserat verktyg som underlättar val av bygg- och förvaltningsmaterial som är bra för miljön. I databasen finns miljöbedömningar för de mest använda produkterna/varorna som används inom fastighetsbranschen. Troldtekt akustikplattor är bedömda hos Byggvarubedömningen enligt följande:

Bedömd produkt: Troldtekt akustik
Publicerat: 21.10.2016
Bedömning: rekommenderas