Code of Conduct 

En uppförandekod förser våra leverantörer med tydliga regler.

Code of Conduct

Våra akustikplattor är gjorda av hållbart trä och cement som framställs enligt strikta miljöregler. Vår uppförandekod hjälper oss att systematiskt utvärdera alla större leverantörer och skapa en hållbar inköpspolicy i hela försörjningskedjan.

 

I praktiken


I syfte att uppnå strukturerad hantering av försörjningskedjan har vi samlat ihop våra inköpsfunktioner. Vi har delat in våra 100 största leverantörer utifrån typ och kategoriserat dem enligt försäljningsvolymer. Vår ambition är att 90 % av de produktleverantörer som står för 90 % av vår totala inköpsvolym, ska ha undertecknat vår uppförandekod senast 2013.

 

Avgörande med dialog


Troldtekt kategoriserar fortlöpande sina leverantörer till tre riskgrupper, utifrån deras strategiska betydelse och risken för att de ska bryta mot riktlinjerna. Leverantörerna i lågriskgruppen blir ombedda att underteckna vår uppförandekod.

Medelriskgruppen blir ombedda att skicka in ett självskattningsformulär, och högriskgruppens leverantörer blir med största sannolikhet besökta av Troldtekt. För närvarande ingår 95 % av våra produktleverantörer i lågriskgruppen, 5 % finns i medelriskgruppen och ingen i högriskgruppen. Skulle förutsättningarna ändras för befintliga leverantörer, eller om vi börjar använda leverantörer som kategoriseras till högriskgruppen, är vår grundläggande inställning att vi vill fortsätta samarbeta med leverantörerna, men genom dialog försöka uppmuntra dem att förbättra sig.

Uppförandekod för Troldtekt


Troldtekt uppmanar sina leverantörer att underteckna vår uppförandekod, vilket innebär att de förbinder sig att uppfylla internationella standarder avseende: 

  • tvångsarbete
  • barnarbete
  • diskriminering
  • föreningsfrihet
  • arbetsmiljö
  • anställningsvillkor
  • hälsa och säkerhet
  • företagets produkter
  • miljöskydd

Ladda ner Troldtekts uppförandekod