Fyra mål och sju delmål

På Troldtekt fokuserar vi på fyra globala mål, inklusive sju delmål.

Mål nummer 3: Hälsa och välbefinnande

Överordnat mål: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Delmål 3.9: Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt förorening av luft, vatten och mark.

>> Mer om hälsa och välbefinnande

Mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion

Överordnat mål: Säkerställa hållbar konsumtion och produktion.

Delmål 12.6: Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att arbeta hållbart och integrera hållbarhetsdata i redovisningscykeln.

Delmål 12.7: Främja hållbara metoder för offentliga upphandlingar, och tillse att dessa överensstämmer med nationella policyer och regler.

Delmål 12.c: Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen, som uppmuntrar till slösaktig konsumtion (förkortad text).

>> Mer om hållbar konsumtion och produktion

 

Mål nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Överordnat mål: Skydda, återställa och stödja hållbar användning av ekosystem på land, bekämpa ökenspridningen, hejda markförstöringen och hejda förlusten av biologisk mångfald.

Delmål 15.b: Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning.

>> Mer om ekosystem och biologisk mångfald

Mål nummer 17: Genomförande och globalt partnerskap

Överordnat mål: Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och öka medlen för att uppnå målen.

Delmål 17.16: Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser (förkortad text).

Delmål 17.17: Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället som bygger på erfarenheter och finansieringsstrategier från andra partnerskap.

>> Mer om genomförande och globalt partnerskap