Material

En Troldtekt akustikplatta består av trä och cement. Hos Troldtekt använder vi enbart FSC®- (FSC®C115450) och PEFC™-certifierat trä från danska skogar. Och vi håller just nu på med att byta ut traditionell cement mot en ny koldioxidreducerad cementtyp.

Troldtekt akustikplattor består av certifierat trä, som är en naturlig råvara, och cement som utvinns ur dansk kalksten och lera. De här båda ingredienserna ingår i våra klassiska cementbundna träullsplattor med unika akustiska egenskaper.

Som råvirke använder vi enbart rödgran från danska skogar. Danskt trä är en förnybar resurs och det planteras fler träd än vad som avverkas. Trä är dessutom en koldioxidneutral resurs, eftersom träden under sin tillväxttid tar upp lika mycket koldioxid som frigörs vid skogsbruk, fällning och transport.

För Troldtekt är certifieringen, inklusive spårbarhet av träet, helt avgörande. Från och med 2020 är vi certifierade enligt de båda ledande standarderna för hållbart skogsbruk: FSC och PEFC. Med dessa två certifieringar främjar vi den biologiska mångfalden i skogarna enligt FN:s globala mål nummer 15 om ekosystem och biologisk mångfald.

Stränga krav på spårbarhet

Troldtekt FSC-certifierades redan 2013 och har sedan 2018 även varit godkända för att leverera produkter i kategorin ˮFSC 100%ˮ, vilket innebär att allt trä i en akustikplatta lever upp till FSC-kraven. Det här ställer höga krav på spårbarhet – från det att träet kommer till vår fabrik till dess att vi levererar de färdiga akustikplattorna till kunderna.

Det FSC-certifierade och det PEFC-certifierade råvirket hålls noga åtskilt under hela produktionsprocessen, vilket gör att varje träfiber i en FSC-certifierad Troldtekt akustikplatta med säkerhet kommer från FSC-certifierade skogar. Och innan vi börjar tillverka de FSC-certifierade akustikplattorna, rengörs produktionslinjen noggrant.

PEFC-certifiering som komplement

I byggbranschen ökar efterfrågan på certifierat trä, och därför har vi på Troldtekt valt att komplettera vår FSC-certifiering med en PEFC-certifiering. På så sätt garanteras kunderna dokumentation för att allt trä i våra plattor kommer från ansvarsfullt skogsbruk.

Troldtekt har tidigare levererat PEFC-certifierade produkter, men valde i början av 2018 att satsa fullt ut på FSC som är det andra ledande certifieringssystemet. Sedan dess har vi dock upplevt att efterfrågan har ökat, så vi har haft svårt att skaffa fram tillräckligt med råvirke från danska FSC-certifierade skogar.

Därför valde vi 2020 att återigen komplettera med en PEFC-certifiering, så att alla Troldtekt akustikplattor är certifierade. I praktiken är 100 procent av råvirket PEFC-certifierat, och en stor andel är även FSC-certifierat eftersom det kommer från ”dubbelcertifierade” skogar. Färdiga akustikplattor kan endast ha en av de två certifieringarna, och kunderna kan därför fritt välja mellan PEFC och FSC.

Cementens styrka ger fördelar

Troldtekt akustikplattor bevarar råvarornas goda egenskaper: träets flexibilitet och andningsförmåga och cementens styrka, robusthet och hållbarhet. Det är också cementen som gör plattorna brandsäkra – utan användning av skadliga kemikalier. Bra och värdefulla egenskaper som skulle vara svåra att uppnå med något annat bindemedel än cement.

Dessutom innebär cementinnehållet att Troldtekt akustikplattor absorberar koldioxid under sin livstid. När cementen härdar tar den nämligen upp koldioxid i en kemisk process som kallas karbonatisering. Eftersom cementen i Troldtekt cementbundna träull är utspridd över en stor yta, går processen betydligt snabbare än i massiv betong.

Markant lägre avtryck med ny cementtyp

Samtidigt avges en hel del koldioxid vid cementproduktionen, och ett viktigt fokusområde för Troldtekt är att minska vårt koldioxidavtryck så mycket som möjligt.

Troldtekt har därför utvecklat en akustikplatta där cementen har bytts ut mot den nya, koldioxidreducerade cementtypen FUTURECEMTM. FUTURECEM är en patenterad cementtyp från Aalborg Portland, som utnyttjar synergin mellan kalcinerad lera och kalkfiller. På så sätt kan en stor del av den brända klinkern i cementen ersättas, och resultatet är ett 30 procent lägre koldioxidavtryck från cementen.

Vi har en löpande dialog med Aalborg Portland som arbetar med en rad åtgärder för att ytterligare minska koldioxidutsläppen. Aalborg Portland har gentemot den danska regeringen åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp med 70 procent fram till 2050.

Det ska bland annat ske genom en satsning på energieffektivitet, utfasning av fossila bränslen, koldioxidavskiljning, ökad användning av alternativa eller koldioxidneutrala bränslen, lansering av miljösmartare cementprodukter och leverans av koldioxidneutral fjärrvärme till mer än 75 000 hushåll.

Utöver den dialog vi har med Aalborg Portland undersöker vi även bindemedel som kan vara ett möjligt alternativ till cement. Ett exempel är geopolymer som inte är baserat på kalksten utan på aluminiumsilikat, som bland annat finns i aska från biomassa. I ett samarbete med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut med stöd av Innovationsfonden, undersöker vi bland annat om det är möjligt att använda geopolymer som råvara i en Troldtekt akustikplatta och vad detta skulle kräva.

Läs om hur vi jobbar för att få ner koldioxidavtrycket från cement