Troldtekt, Akustiktak i barninstitution
Photo: Thomas Mølvig, arkitekt