Nya EPD:er visar miljöpåverkan för alla produkter

Rådgivare och byggherrar kan ladda ner miljövarudeklarationer för Troldtekts olika produkter med cementbunden träull. Här framgår bland annat koldioxidavtrycket för alla faser i akustikplattornas livscykel.

EPD:erna är verifierade av tyska Institut Bauen und Umwelt e.V. – och flera av dem är också utgivna av EPD International AB i Sverige.

Med miljövarudeklarationer (EPD:er) har det blivit enklare att få en överblick över total miljöpåverkan för Troldtekts akustikplattor. Detta är till exempel användbart när man som rådgivare eller byggherre ska hållbarhetscertifiera sin byggnad.

Miljöpåverkan från råvaror, transport, produktion, användningsfas, bortskaffande och möjligheten till återvinning framgår av den livscykelanalys som ligger till grund för EPD:erna. Det gör dem till ett praktiskt verktyg för rådgivare och byggherrar som ska samla in och utvärdera dokumentation om byggvaror.

– Transparens och noggrannhet har varit nyckelord för oss i arbetet med våra EPD:er. Analyserna av våra produkters livscykel innehåller därför data om fler faser än de som är obligatoriska för en EPD enligt standarden 15804-A1. Dessutom har vi valt att ha separata EPD:er för våra olika produkter i stället för att använda medelvärden, säger Vibeke Pedersen, teknisk chef på Troldtekt A/S.

Själva livscykelanalyserna har utarbetats av M.Sc. Stefan E. Danielsson, som är knuten till cementleverantören Aalborg Portland. De totalt 20 EPD:erna har sedan verifierats av Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU), som har ett avtal om ömsesidigt erkännande med EPD International AB i Sverige. Avtalet innebär att flera av EPD:erna också har publicerats genom EPD International AB.

Ny teknik har minskat koldioxidavtrycket

De nuvarande EPD:erna har ersatt Troldtekts tidigare version från 2014. Sedan dess har Troldtekt investerat ett tresiffrigt miljonbelopp i att utöka och modernisera produktionen med mer energieffektiv teknik och användning av förnybar energi. Det framgår tydligt av en minskning av det totala koldioxidavtrycket (Global Warming Potential).

Råvarorna i en Troldtekt akustikplatta är danskt trä och cement. Cementproduktionen släpper ut en del koldioxid, medan det är precis tvärtom med träet i produktionsfasen. Förklaringen är att trä binder koldioxid när det växer. Dessutom tar cementen upp koldioxid under användning i en kemisk process som kallas karbonatisering.

– I och med lanseringen av Troldtekt akustikplattor baserade på den miljövänliga cementtypen FUTURECEM™ minskar koldioxidavtrycket för dessa plattor ytterligare.

Stor potential i cirkulära åtgärder

Den koldioxid som binds i träet frigörs om Troldtektplattorna bränns i slutet av sin livscykel – vanligtvis efter 50 till 70 år. Detta påverkar C4-fasen i EPD:erna, som omfattar bortskaffning.

– Vissa materialtillverkare anger deponi som bortskaffningsmetod – det vill säga att avfallet grävs ner. Detta är en miljömässigt dålig lösning som vi inte brukar använda i Danmark, men i ett EPD-sammanhang ger deponi inga koldioxidutsläpp. Beroende på vilken standard eller vilken version av standarden som används kan koldioxidutsläppen från EPD:ernas C4-fas (avslutad livslängd) variera. För att vara så trovärdiga och transparenta som möjligt har vi angett förbränning, även om det ger oss ett högre koldioxidavtryck i EPD:erna, förklarar Vibeke Pedersen.

– Vi tror att det redan om några år kommer att finnas bättre möjligheter för uttjänta Troldtektplattor att ingå i den cirkulära ekonomin. Vi har startat ett pilotprojekt tillsammans med flera danska kommuner, där vi samlar in avfall med cementbunden träull, som bland annat kan användas av Aalborg Portland som råvara i ny cement. Detta kommer att leda till lägre koldioxidutsläpp, tillägger hon.

Ladda ner Troldtekts EPD:er

Separata EPD:er för 20 produkter

EPD står för Environmental Product Declaration och är ett verktyg för aktörer inom byggbranschen som vill veta hur olika byggmaterial påverkar miljön. Troldtekt har låtit utarbeta och tredjepartsverifiera 20 produktspecifika EPD:er enligt den europeiska standarden EN15804+A1. 

De olika EPD:erna tar hänsyn till:

  • produkttyp (Troldtekt akustik eller Troldtekt A2)
  • akustikplattornas tjocklek (25 eller 35 mm)
  • vilken typ av cement som finns i plattorna (traditionell vit eller grå eller FUTURECEM)
  • om plattorna är målade eller omålade

 

> Du hittar Troldtekts EPD:er på www.troldtekt.se

Fullständig bild av miljöavtrycket

Troldtekts EPD:er omfattar faserna A1-A3, A4-A5, B1, C1-C2, C4 och D. När man jämför produkter är det viktigt att de bedöms utifrån samma faser.

Graferna visar koldioxidavtrycket från Troldtekts akustikplattor baserade på traditionell grå cement respektive FUTURECEM i de olika livscykelfaserna.

FUTURECEM säkerställer ett negativt koldioxidavtryck i faserna A1–A3, eftersom träet tar upp mer koldioxid när det växer än vad som släpps ut vid cementproduktion, råvarutransport och tillverkning av akustikplattorna.

Under användning (fas B) är koldioxidavtrycket negativt för alla Troldtekt akustikplattor, eftersom plattorna tar upp koldioxid i en kemisk process som kallas karbonatisering.

Vid bortskaffning (C4) friges lagrad koldioxid genom förbränning, och koldioxidavtrycket är därför positivt. Eftersom Troldtekts cementbundna träull vid förbränning skapar energi som kan användas i stället för fossila bränslen, har det även registrerats ett negativt koldioxidavtryck under återvinningspotential (D).