Återvinning

För att ett material ska kunna uppnå Cradle to Cradle-certifiering måste det kunna återföras i ett nytt kretslopp. Det kan vara ett biologiskt kretslopp, där materialet blir näringsämnen i naturen, eller ett tekniskt kretslopp, där det kan användas som råvara i en ny produkt.

På Troldtekt arbetar vi med återvinning – både när det gäller avfall från vår produktion och uttjänta akustikplattor från byggnader.

För att utnyttja resurserna i vårt produktionsavfall på högsta möjliga värdenivå delar vi upp det i olika kategorier. Det ger oss möjlighet att arbeta med flera olika lösningar i både det biologiska och det tekniska kretsloppet – och att löpande testa nya modeller.

Tillbaka till naturens kretslopp

För att utnyttja resurserna i vårt produktionsavfall på högsta möjliga värdenivå delar vi upp det i olika kategorier. Det ger oss möjlighet att arbeta med flera olika lösningar i både det biologiska och det tekniska kretsloppet – och att löpande testa nya modeller.

Produktionsavfall används till ny cement

Vi fokuserar dock främst på det tekniska kretsloppet, eftersom vi har möjlighet att återvinna både produktionsavfall och uttjänta Troldtekt-plattor från rivna byggnader.

Vi har redan ett välfungerande samarbete med vår cementleverantör Aalborg Portland, där vi återför restpartiklar och spill från fasningshallen i vår produktion till det tekniska kretsloppet. Träet ersätter fossila bränslen som energi till cementproduktionen, medan cementdelen ingår som råvara i ny cement. Bara under 2020 fick Aalborg Portland 3 347 ton spill i retur med de lastbilar som levererar cement till vår fabrik och annars skulle ha kört tomma tillbaka.

Nästa steg är att även trasiga och skadade plattor från vår produktion ska kunna återföras till det tekniska kretsloppet hos Aalborg Portland.

Pilotprojekt om rivningsavfall

Målet är att samarbetet ska utökas till att även omfatta bygg- och rivningsavfall, som idag körs till kommunala återvinningsstationer.

Den här kategorin är mer komplicerad, eftersom Troldtekts cementbundna träullsplattor har en lång livslängd, och uttjänta plattor kan mycket väl ha suttit i en byggnad i 50–70 år. Eftersom vi inte vet om de under den här tiden har ytbehandlats med skadliga kemikalier, kan vi inte återföra dem till det biologiska kretsloppet. Cementproduktion är en termisk process som oskadliggör eventuell ytbehandling, och därför kan de uttjänta Troldtekt-plattorna användas som råvara hos Aalborg Portland.

Det krävs dock att vi hittar rätt logistikpartner som kan hjälpa oss att samla in cementbunden träull från återvinningsstationer. Under 2021 planerar vi att starta ett pilotprojekt med Ringkøbing-Skjerns kommun – och i nästa fas ytterligare sju danska kommuner. Projektet ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av systemet.

Stora miljövinster med återvinning

Det finns stora miljömässiga fördelar med att låta Troldtekt-plattorna ingå i det biologiska eller tekniska kretsloppet i stället för att bränna dem. Förbränning bör endast ske i de fall där det enda alternativet är deponi, som alltid är den miljömässigt sämsta lösningen vad gäller avfallshantering.

Våra befintliga samarbeten är därför – tillsammans med nya metoder och pilotprojekt – en viktig del av vårt arbete med cirkulär ekonomi, där Troldtekt skapar största möjliga värde i det biologiska och tekniska kretsloppet.