Återvinning

För att skapa ytterligare värde delar vi på Troldtekt upp avfallet från vår produktion i en rad olika fraktioner. Cementbunden träull kan återgå till det biologiska kretsloppet som näringsämne – och till det tekniska kretsloppet som råvara i ny cement.

Visionen bakom konceptet Cradle to Cradle är en värld utan avfall. För att ett material ska kunna uppnå Cradle to Cradle-certifiering måste det därför kunna återföras i ett nytt kretslopp. Det kan vara ett biologiskt kretslopp, där materialet blir näringsämnen i naturen, eller ett tekniskt kretslopp, där det kan användas som råvara i en ny produkt.

På Troldtekt arbetar vi med återvinning – både när det gäller avfall från vår produktion och uttjänta akustikplattor från byggnader. För att utnyttja resurserna i vårt produktionsavfall på högsta möjliga värdenivå delar vi upp det i olika kategorier. Det ger oss möjlighet att arbeta med flera olika lösningar i både det biologiska och det tekniska kretsloppet – och att löpande testa nya modeller.

Tillbaka till naturens kretslopp

Tack vare vår Cradle to Cradle-certifiering är innehållet i våra produkter väldefinierat. Ett oberoende certifieringsorgan har analyserat Troldtekts cementbundna träull i detalj (100 ppm), vilket dokumenterar att vårt produktionsavfall utan problem kan återföras till naturens kretslopp som jordförbättringsmedel.

Cementen i Troldtekt-plattorna har ett högt kalkinnehåll, som bidrar till att neutralisera de syror som uppstår under komposteringen. Träet i plattorna ingår som organiskt material och bidrar till att säkerställa att komposten inte faller samman. Därmed ökar syresättningen i processen, vilket gör att kol och näringsämnen recirkuleras.

Spill och uttjänta plattor kan skapa mervärde

I dag fokuserar vi dock främst på det tekniska kretsloppet, eftersom vi har möjlighet att återvinna både produktionsavfall och uttjänta Troldtekt-plattor från rivna byggnader.

Vi har redan ett välfungerande samarbete med vår cementleverantör Aalborg Portland, där vi återför restpartiklar från fasningshallen i vår produktion till det tekniska kretsloppet. I praktiken används träinnehållet från restpartiklarna som ersättning för fossila bränslen i cementproduktionen, medan cementen från restpartiklarna blir råvara i ny cement. Nästa steg är att även trasiga och skadade plattor från vår produktion ska kunna återföras till det tekniska kretsloppet hos Aalborg Portland.

Målet är att samarbetet ska utökas till att även omfatta byggarbetsplats- och rivningsavfall, som idag körs till kommunala återvinningsstationer. Den här kategorin är mer komplicerad, eftersom Troldtekts cementbundna träullsplattor har en lång livslängd, och uttjänta plattor kan mycket väl ha suttit i en byggnad i 50–70 år. Eftersom vi inte vet om de under den här tiden har ytbehandlats med skadliga kemikalier, kan vi inte återföra dem till det biologiska kretsloppet.

Cementproduktion är en termisk process som oskadliggör eventuell ytbehandling, och därför kan de uttjänta Troldtekt-plattorna användas som råvara hos Aalborg Portland. Det kräver dock att vi hittar rätt logistikpartner som kan hjälpa oss att samla in cementbunden träull från återvinningsstationerna.

Ett pilotprojekt med Ringkøbing-Skjern Kommune – och i nästa fas sju andra danska kommuner – ligger till grund för att vi ska kunna skala upp lösningen.

Stora miljövinster med återvinning

Det finns stora miljömässiga fördelar med att låta Troldtekt-plattorna ingå i det biologiska eller tekniska kretsloppet i stället för att bränna dem.

Förbränning bör endast ske i de fall där det enda alternativet är deponi, som alltid är den miljömässigt sämsta lösningen vad gäller avfallshantering. Våra befintliga samarbeten är därför – tillsammans med nya metoder och pilotprojekt – en viktig del av vårt arbete med cirkulär ekonomi, där Troldtekt skapar största möjliga värde i det biologiska och tekniska kretsloppet.