Cradle to Cradle roadmap

Cradle to Cradle-strategi

CSR och hållbarhet är integrerade i Troldtekts strategi. Troldtekts verksamhet baseras därför i sin helhet på Cradle to Cradle-konceptet och vår medverkan i FN:s Global Compact-initiativ. Hela ledningen är aktivt engagerad i företagets utveckling inom CSR. 

Hängivet arbete för att nå fastställda mål Troldtekt har en ambitiös och offentlig Cradle to Cradle-baserad plan för hur företagets verksamhet och produkter ska utvecklas. Många initiativ har inletts och många av målen har redan nåtts, men utvecklingsplanen uppdateras fortlöpande med högre satta mål för framtiden.

Arbetet för att förbättra Troldtekts prestationer inom hållbarhet fortsätter, och med Cradle to Cradle-planen som utgångspunkt kan vi rikta in oss på rätt åtgärder. När vi har nått uppsatta mål, ligger vägen öppen för nya och ännu mer ambitiösa mål.  

Viktigt med åtgärder på bred front
Miljö, samhällsansvar och ekonomi är de tre huvudaspekterna av hållbarhet enligt FN:s Brundtland-rapport från 1987. Cradle to Cradle-konceptet anammar den definitionen och använder en strukturerad metod för att arbeta konkret med de tre huvudområdena.

Troldtekts affärsstrategi baseras på Cradle to Cradle-visionen om att skapa produkter som är bra för människors hälsa och för miljön och som kan ingå i ett naturligt kretslopp utan resursslöseri.

Troldtekt har därför inlett ett strategiskt samarbete med Vugge til Vugge Danmark ApS. Tillsammans har vi fastställt en utvecklingsplan som löper till 2022 och utgår från Cradle to Cradle-konceptets fem kvalitetskategorier.

För varje kategori har vi ställt upp konkreta åtgärdsplaner som ska säkerställa att Troldtekt når de specifika milstolparna och målen. Utvecklingsplanen revideras varje år efter omcertificering så att den fortfarande beskriver ambitiösa mål för framtiden. 

Troldtekt C2c Roadmap 2021 Sv